Nghị quyết và Cuộc sống

Hà Nội: Chủ đề công tác năm 2024 tiếp tục là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”

Hương Ly 06/12/2023 - 17:40

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đó nêu bật 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị và các quy định mới của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

hn-18-.jpeg
Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng sẽ triển khai trong năm 2024.

Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 19-1-2023 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 03-KH/TƯ ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21-9-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định số 08-QĐi/TƯ ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định khác của Trung ương, của Thành ủy, Quy định số 114-QĐ/TƯ ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các kế hoạch, quy định của thành phố gắn với chỉ đạo thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố.

Năm 2024, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; gắn với đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác.

Thành ủy Hà Nội cũng sẽ quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy. Tập trung tiếp thu, hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi), Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện khi các đồ án quy hoạch và Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua. Tập trung triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội cũng đặt mục tiêu: Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân; tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện: Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì.

Thành ủy Hà Nội cũng sẽ triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của thành phố; triển khai các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong năm 2024 là chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội Đảng các cấp của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chủ đề công tác năm 2024 tiếp tục là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.