Chính trị

Xây dựng ngay chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành 24/11/2023 13:32

Sáng 24-11, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, các cấp, các ngành chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các chương trình, kế hoạch để sớm triển khai thực hiện.

085a19cbaf9206cc5f83.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị.

Tiếp tục chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”

Trong phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị. Trong đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhất trí cao việc thành lập 3 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự chủ động, tích cực chuẩn bị cho sự kiện chính trị lớn nhất của Đảng bộ thành phố.

Thành ủy yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động. Đặc biệt, Tiểu ban Văn kiện trên cơ sở tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Thủ đô Hà Nội; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII… để tổng hợp, làm căn cứ phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố nhằm phát triển Thủ đô xứng tầm, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của Trung ương và cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2024 là: Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Hội nghị Thành ủy cơ bản thống nhất với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã chuẩn bị. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành thành phố tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, đồng chí yêu cầu bám sát Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác, các đề án, kế hoạch, chương trình của Thành ủy, rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó; cải thiện thực chất việc phân cấp, ủy quyền. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển làng nghề, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, quảng bá và phát triển du lịch; tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 6,5-7,0%; CPI dưới 4%; GRDP bình quân đầu người khoảng 160-162 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn khoảng 10,5-11,5%.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, trọng tâm là hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).

904a0fc1b89811c64889.jpg
Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp.

Vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm

Đối với nhiệm vụ tài chính - ngân sách và đầu tư công, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2024, cần phát huy kết quả và ưu điểm của năm 2023; có quan điểm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách; cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật.

Về chi ngân sách năm 2024, cần quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, sử dụng vốn vay tiết kiệm, hiệu quả, trong đó, tập trung cho các ưu tiên chiến lược; xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí thành phố hiện đại, thành phố thông minh.

Về Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024-2026 của thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu, chỉ đạo, điều hành đảm bảo định hướng và các nguyên tắc, quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của thành phố; tăng dần tỷ trọng thu ngân sách từ các nguồn thu bền vững (thu từ thuế, phí; nguồn thu từ sản xuất - kinh doanh); tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đảm bảo bố trí nguồn để trả nợ gốc và lãi các khoản đã huy động cho đầu tư phát triển; tiết kiệm chi thường xuyên, đáp ứng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thông tin và đảm bảo cân đối thu chi theo quy định của Luật Ngân sách.

Đề cập Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công bảo đảm đạt mức bình quân chung của cả nước. Đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm.

Đối với cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố rà soát đảm bảo cập nhật đầy đủ các Nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2023 về kế hoạch đầu tư công cũng như các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung vốn ngân sách Trung ương cho thành phố Hà Nội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.

Để công tác điều hành đầu tư công từ nay đến hết nhiệm kỳ có sự cải thiện, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm sâu sắc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác trên. Từ đó khắc phục những tồn tại, thúc đẩy việc thực hiện các dự án trong danh mục trong các năm còn lại của nhiệm kỳ. Đảng đoàn HĐND thành phố cần tăng cường công tác giám sát đối với việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Kiên định phát triển 2 thành phố trực thuộc và 5 trục phát triển

Về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bí thư Thành ủy cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp để cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Đồ án.

Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Đồ án, Bí thư Thành ủy đề nghị cần lưu ý 5 nội dung, trước hết là bám sát các nội dung Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và quan trọng nhất là phải bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được lập theo Luật Quy hoạch. Cần nghiên cứu làm rõ nét hơn nữa định hướng phát triển khu vực nông thôn của Thủ đô, gắn với khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc các vùng văn hóa truyền thống: Sơn Nam Thượng, Xứ Đoài, Xứ Đông, Kinh Bắc, Thăng Long…, từng bước nâng cao chất lượng đời sống khu vực nông thôn. Cần nghiên cứu đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh quốc phòng...

Kiên định với định hướng phát triển 2 thành phố trực thuộc Thủ đô là: Thành phố Bắc sông Hồng (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh), thành phố phía Tây Hà Nội (Hòa Lạc - Xuân Mai) và 5 trục phát triển; kết hợp với đầu tư xây dựng sân bay quốc tế thứ 2. Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất một số sân bay lưỡng dụng trong thành phố. Đây sẽ là tiền đề tạo cực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế - xã hội đối với các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Tây của thành phố; đồng thời, tạo dư địa phát triển cho khu vực phía Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc, các sở, ngành thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2024.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, tiếp thu, hoàn thiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và ký ban hành theo Quy chế làm việc. Về dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - cơ quan chủ trì, tiếp thu tối đa các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, báo cáo Thường trực Thành ủy ký ban hành theo quy định.

Lưu ý thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ, tạo tiền đề cho năm 2024.

“Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi tin tưởng rằng trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị ngày hôm nay, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của hội nghị; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng ngay chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.