Văn hóa

Tạo sự thống nhất trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hoài Thu 17/06/2024 - 10:55

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.

174621_giai_bao_chi.jpg
Tổ chức thành công Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI. Nguồn ảnh: hanoionline.vn

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm đã nêu trong Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”… Qua đó, nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm chính trị cao để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Bên cạnh đó, đề cao, phát huy vai trò cá nhân của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi gia đình trong xây dựng, giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh. Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống, phong cách ứng xử; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Để làm tốt việc này, thành phố sẽ tập triển khai thực hiện 6 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện, “Hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh” tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan thường trực) phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện; đồng thời tham mưu UBND thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo sự thống nhất trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.