Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng": Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS Trần Viết Lưu 21/02/2024 - 06:35

Với tư cách là đại diện của Quốc tế Cộng sản, vào ngày 18-2-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có Lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột, mở đầu, có đoạn viết:

“Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh! Anh chị em bị áp bức, bóc lột!

Đảng Cộng sản ở Đông Dương đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột chúng ta”.

hoi-thao.jpg
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Triết học Mác - Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát huy truyền thống lịch sử 94 năm quang vinh của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng, đăng tải trên Báo Hànộimới cùng nhiều báo khác, với tiêu đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Bài viết gửi thông điệp về sứ mệnh của Đảng cầm quyền, quyết đưa dân tộc ta tiến kịp thời đại, đồng thời gợi mở nhiều ý tưởng mới, trong đó có một số giá trị cốt lõi, thể hiện sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển lý luận cách mạng, tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam, dẫn hướng con đường tương lai dân tộc.

Tổng Bí thư đã khái quát một cách hệ thống, khách quan về sứ mệnh lịch sử của Đảng ta, càng thêm tự hào “Đảng ta vĩ đại thật”. Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dày công chuẩn bị các điều kiện chín muồi để bước lên vũ đài chính trị, nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác một cách vững chắc. Đảng quang vinh vì được sinh ra và kế thừa truyền thống ngàn năm của một dân tộc văn hiến, anh hùng. Nhờ có Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi rọi, có sự tranh đấu, hy sinh, không chùn bước, một lòng một dạ vì Đảng, vì Tổ quốc của biết bao thế hệ đi theo Đảng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả hội tụ các yếu tố khách quan và chủ quan, có sự hỗ trợ của Quốc tế Cộng sản, nhờ công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nên chủ nghĩa Mác - Lênin được thấm sâu vào phong trào cách mạng trong nước, tạo nên phong trào vô sản hóa, kết hợp với phong trào yêu nước, thúc đẩy sự ra đời 3 tổ chức cộng sản, dẫn đến đòi hỏi sự thống nhất các tổ chức thành lực lượng chính trị duy nhất, đủ sức đoàn kết và lãnh đạo phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản. Các văn kiện đầu tiên của Đảng đều hàm chứa chiến lược duy nhất đúng ngay từ khi Đảng bước lên vũ đài chính trị. Sau 15 năm tuyên truyền, cổ động, tập hợp, giáo dục, giác ngộ quần chúng cách mạng, Đảng ta thực sự là con nòi của dân tộc, con đẻ của phong trào cách mạng, được thử thách, tôi rèn và trưởng thành vượt bậc qua từng cao trào cách mạng.

Tổng Bí thư đã khắc họa thành công tiền đồ, cơ đồ dân tộc đi từ không tới có, đi từ mất mát đau thương tới vinh quang, rạng ngời sử xanh dân tộc và trên trường quốc tế. Để có được cơ đồ dân tộc như ngày hôm nay, Đảng ta, nhân dân ta đã luôn gắn bó máu thịt, không nề hy sinh gian khổ, tất cả vì lý tưởng cao đẹp, phấn đấu kiên gan bền chí cho mục tiêu tối thượng: Dân tộc độc lập, đất nước thống nhất, hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, đồng bào được tự do, hạnh phúc. Cơ đồ dân tộc ta là chân dung lịch sử xuyên suốt từ buổi đầu dựng nước gắn liền với giữ nước. Với tài cao, đức trọng, có biết bao anh hùng dân tộc đã cống hiến cho cơ đồ dân tộc. Đặc biệt là lòng yêu nước, thương nòi của đồng bào ta đã làm nên trường lũy bảo vệ Tổ quốc. Giá trị cốt lõi, thiêng liêng nhất đó chính là nền độc lập dân tộc luôn được tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào. Gắn với công lao của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại chính là ở chỗ, cơ đồ dân tộc tưởng như bị tiêu vong dưới gót giày xâm lược của thực dân, đế quốc, phát xít, song đã được hồi sinh, được tôn phù ngày càng vững chắc.

Tổng Bí thư luận giải sắc bén, thuyết phục, gợi mở về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về mô hình chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam kiến tạo. Đó là con đường cách mạng triệt để giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bản chất của chế độ chính trị - xã hội ở nước ta là chế độ ưu việt, với các thành tố chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại đều xoay quanh trục vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân; thể chế chính trị được xây dựng, tổ chức vận hành dựa trên ý nguyện lòng dân. Đảng là tổ chức chính trị ra đời từ yêu cầu bức thiết của lịch sử, rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn cách mạng, được dân tin tưởng, hưởng ứng, bảo vệ. Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam không theo khuôn mẫu của bất kỳ ai. Đó là sự lĩnh hội trước tiên của Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng vô sản, con đường thời đại mới của lịch sử dân tộc và xu thế phát triển của nhân loại, chỉ có thể thành công ở Việt Nam bởi sự dẫn hướng của chính đảng vô sản. Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện là chìa khóa thành công cho mô hình chế độ mới. Vì Đảng ta thực sự là giá trị đạo đức, văn minh, nên mọi chủ trương, đường lối đều vì dân. Hệ thống chính trị của Việt Nam mang bản chất thân dân, phụng sự Nhân dân. Luật pháp ở Việt Nam vừa hàm chứa các giá trị văn minh, đạo đức, văn hóa dân tộc vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, nên có khả năng điều tiết hoạt động xã hội theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là những giá trị phổ quát mà Việt Nam cũng như thế giới đều hướng tới.

Tổng Bí thư định hướng nhiệm vụ mới trong bối cảnh mới, hướng tới hoàn thành 2 mục tiêu mang tầm thế kỷ vào năm 2030 và năm 2045. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, trong nước ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, khó có thể lường hết, đặt ra yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, cán bộ, đảng viên và đồng bào ta càng phải phát huy cao độ lòng yêu nước, thương nòi, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bối cảnh mới mà bài viết của Tổng Bí thư đề cập chính là bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, khó có thể lường hết. Trong muôn vàn thử thách thời đại, thách thức lớn nhất vẫn là những trở ngại do tác động từ các yếu tố an ninh truyền thống đan xen an ninh phi truyền thống, nhất là sự điên cuồng chống phá của các thế lực phản động hòng cản bước tiến của dân tộc. Để hiện thực hóa khát vọng dân tộc, hoàn thành 2 mục tiêu trăm năm, chỉ có thể dựa vào tầm tư duy rộng mở, đi trước thời đại của Đảng; dựa vào trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên; dựa vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; dựa vào lòng yêu nước, tinh thần tự tôn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc của muôn dân.

Các nhiệm vụ chính trị mà Tổng Bí thư nêu lên mang tầm bao quát lịch sử, thời đại, tự quyết chính trị, tự khai mở con đường tương lai dân tộc. Nhiệm vụ số 1 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ số 2 là phải tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ số 3 là đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, với phương châm cách mạng tiến công không ngừng. Nhiệm vụ số 4 là đổi mới đồng bộ, toàn diện các trụ cột trong phát triển bền vững đất nước; bảo đảm đổi mới đúng hướng và tiến chắc. Nhiệm vụ thứ 5 là tính nhạy bén, quyết đoán chính trị của Đảng trong nắm bắt tình hình, hiểu đúng thời cuộc, đưa cách mạng Việt Nam theo xu thế lịch sử và dòng chảy thời đại. Những nhiệm vụ nêu trên là một khối lượng công việc cao như núi, dài như sông, rộng lớn như biển cả, đặt ra áp lực giữa sự kiên định và đổi mới, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết, trước hết, song không thể không hội nhập sâu rộng với xu thế toàn cầu hóa.

Tổng Bí thư tổng kết 5 bài học kinh nghiệm của Đảng hết sức sâu sắc, mang tầm khái quát lý luận, là sự chiêm nghiệm của tư duy giàu lý luận, thấu hiểu thực tiễn cách mạng. Mỗi bài học là một giá trị đúc kết lịch sử của Đảng suốt 94 năm qua, có những bài học đã được làm sâu sắc hơn, có những điểm mới bổ sung qua gần 40 năm đổi mới. Nội dung này rất bổ ích cho việc tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đánh giá 100 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của Đảng, tạo sức sống mới cho chủ nghĩa xã hội khoa học, hiện thực thế giới. Những bài học kinh nghiệm này không mang ý chủ quan cá nhân, càng không phải kiêu ngạo cộng sản. Đó là sự chắt lọc trí tuệ của Đảng qua từng chặng đường lịch sử, được người dân công nhận, tôn vinh, ghi lòng, tạc dạ, được bạn bè năm châu chia sẻ. 5 bài học lớn được đúc kết giúp chúng ta chiêm nghiệm được triết lý thành công của thời đại Hồ Chí Minh, đó là: Độc lập dân tộc, sự trường tồn dân tộc, sự phát triển vươn lên tầm cao mới chỉ có thể gắn liền với tầm vóc vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi huy động được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường. Mồ hôi, máu của người Việt Nam yêu nước sẽ xây nên đài vinh quang dân tộc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng": Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.