Giáo dục

Kéo dài thời gian thực hiện quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời

Vũ Thủy 15/05/2024 - 11:14

Ngày 15-5, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ mười sáu), HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4-7-2023 quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội đến hết năm học 2025-2026.

hdnd.jpg
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Viết Thành

Trước đó, trình bày tờ trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết: Ngày 1-2-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 538/BGDĐT- KHTC về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30-8-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo; do vậy chưa có căn cứ pháp lý để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo.

Hiện nay, có 296 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thực hiện thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo quy định tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16-9-2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng được xác định là nguồn thu của đơn vị. Vì vậy, khi xác định mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm đặt hàng, các đơn vị đều được nâng mức tự chủ chi thường xuyên.

Việc nâng mức tự chủ chi thường xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chủ động sử dụng dự toán để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công, tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm được nguồn kinh phí để chi trả cho đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 của Chính phủ theo đúng quy định (chi trả bằng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị).

Đối với 296 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố đang thực hiện thí điểm đặt hàng năm học 2023-2024 nếu được tiếp tục đặt hàng năm học 2024-2025 thì 100% đơn vị sẽ được nâng mức tự chủ từ đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên lên mức là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trong năm 2024.

Xuất phát từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên; để tiếp tục triển khai thí điểm đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố trong năm học 2024-2025, việc ban hành Nghị quyết “Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 4-7-2023 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội sử dụng ngân sách nhà nước” là cần thiết.

Trong thời gian thực hiện Nghị quyết, trường hợp Trung ương có văn bản mới sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế dẫn tới Nghị quyết của HĐND thành phố không còn phù hợp, UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kéo dài thời gian thực hiện quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.