Xã hội

Hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đa tầng, toàn diện, bền vững

Thúy Nga 17/06/2024 - 06:28

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 4-4-2024 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TƯ ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Kế hoạch gồm 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 để thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội của thành phố theo hướng đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 60%.

Đồng thời bảo đảm 100% người thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định; trợ giúp kịp thời cho các hộ gia đình, cá nhân hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp xã hội cho người thuộc hộ không có khả năng thoát nghèo; 100% hộ gia đình ở thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 100% hộ gia đình, trường học, trạm y tế có công trình phụ hợp vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; 100% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, truyền hình của quốc gia và địa phương.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, thành phố sẽ tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao vị trí, vai trò của chính sách xã hội, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chính sách xã hội.
Thành phố cũng bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm tính đa dạng, toàn diện, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của thành phố. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động. Phát triển hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đa tầng, toàn diện, bền vững

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.