Chính trị

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2024):Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng

Đình Hiệp 03/03/2024 - 06:35

Cách đây 75 năm, ngày 3-3-1949, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TUHN tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ.

Quyết nghị quan trọng này đã đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội (nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội). Từ đó đến nay, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

cac-dong-chi-lanh-dao-thanh.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Luôn làm tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo

Vào tháng 6-1930, Thành ủy Hà Nội được thành lập do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ làm Bí thư. Thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc kỳ, Thành ủy đã tổ chức Đội tuyên truyền xung phong gồm các đồng chí: Lê Đình Tuyển, Đinh Xuân Nhạ, Giang Đức Cường. Đội đã cùng với một số đảng viên là người của Hà Đông - Sơn Tây gồm: Bùi Doãn Chân, Lều Thọ Nam, Hoàng Văn Năng… tích cực tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể, ủng hộ phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, mở rộng và phát triển cơ sở cách mạng không chỉ ở Hà Nội mà còn ở cả một số vùng của Hà Đông và Sơn Tây. Đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy sau này.

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên truyền ở 3 đảng bộ Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây là vận động nhân dân bảo vệ chính quyền non trẻ, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Ngày 3-3-1949, trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TUHN tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ - đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của các Ban Tuyên huấn Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây những năm 1949-1954 là tập trung tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tham gia gây dựng cơ sở cách mạng. Đồng thời, tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường, khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, giải phóng Thủ đô. Từ đó, ngày 3-3-1949 đi vào lịch sử, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Tuyên huấn, nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Trong giai đoạn chiến tranh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Tây vẫn duy trì, thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo những phương thức thích hợp, vừa bảo đảm chương trình, kế hoạch, vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất, chiến đấu. Công tác khoa giáo có nhiều cố gắng, cán bộ của Ban được phân công đã nắm bắt tình hình giáo dục phổ thông, y tế, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy một số vấn đề còn bất cập. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh, thành phố giai đoạn này cũng có nhiều kết quả, cùng với việc khai thác tư liệu, đã nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề về thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ.

Ngày 1-8-2008, thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được sắp xếp, kiện toàn gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng Ban (trên cơ sở hợp nhất giữa hai cơ quan là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội). Trong bối cảnh những nhiệm vụ mới đặt ra, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô luôn nêu cao tinh thần đoàn kết - năng động - sáng tạo - tâm huyết - trách nhiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao với một xung lực mới và quyết tâm cao.

Trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử từ thời chiến đến thời bình, đội ngũ những người làm tuyên giáo Thủ đô đã làm tốt công tác tư tưởng, tuyên giáo, đóng góp quan trọng vào thành công chung của thành phố và cả nước. Với bề dày thành tích của 75 năm nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, thành phố trao tặng.

Góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030... Với phương châm: “Công tác tuyên giáo đi trước mở đường - đi cùng thực hiện - đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ triển khai hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo có tính chiến lược của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, 10 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII).

“Tiếp tục tham mưu tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương gắn với đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản lưu ý.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Ngành sẽ tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Đặc biệt, trong năm nay, thành phố đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn gồm: Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến; Quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng Thủ đô và quy hoạch thành phố theo quy định. Vì thế, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, công tác tuyên giáo rất quan trọng để các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu và đồng thuận triển khai thực hiện, đặc biệt là đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống khi được Quốc hội thông qua.

“Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục duy trì và hợp tác hiệu quả với các cơ quan trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên giáo; góp phần xây dựng chủ trương, chính sách trong phát triển tuyên giáo cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu.

Trong 75 năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng thời kỳ. Đồng thời làm tốt công tác nắm bắt, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố cũng như trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo điều kiện phát triển Thủ đô bền vững.

Với truyền thống, kinh nghiệm qua 75 năm rèn luyện và trưởng thành, tin tưởng rằng, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, nắm vững thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (3/3/1949 - 3/3/2024): Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.