Sách

Xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Bác Hồ

An Nhi 18/05/2024 - 16:42

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân” nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay.

Trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm về văn hóa có vị trí quan trọng, hàm chứa những giá trị to lớn, định hướng, dẫn dắt cho việc xây dựng, phát triển, nền văn hóa Việt Nam. Những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là cơ sở, nền tảng cho Đảng ta xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy vai trò và nguồn lực văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

van-hoa-soi-duong.jpg
Cuốn sách gồm những bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Bác về văn hóa. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt dịp này chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm định hướng xây dựng nền văn hóa của nước Việt Nam độc lập, tự chủ, sánh vai cùng các quốc gia khác trên thế giới; đồng thời là những chỉ dẫn cụ thể về các lĩnh vực của văn hóa, như văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản; đạo đức, lối sống, thực hành đời sống mới; cách tuyên truyền, huấn luyện, cách nói, cách viết; giáo dục nền văn hóa mới; nâng cao kiến thức văn hóa cho nhân dân…

Người khẳng định: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng”, “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Cuốn sách gồm 4 phần: “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân, góp phần vào việc nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng”, “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”, “Văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”, “Báo chí, xuất bản phải “giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình”, “để phục vụ quần chúng””.

Cuốn sách là tài liệu giá trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đồng thời là cẩm nang để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập đạo đức, văn hóa, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh và anh hùng.

Nhân dịp này, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tái bản một số ấn phẩm quý, gồm “Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi”, “Vừa đi đường vừa kể chuyện”, “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2 tập).

Ngoài ra, độc giả có thể tìm đọc nhiều tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm viết về Người, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, trên trang thông tin điện tử nhà xuất bản, sachquocgia.vn hoặc các chi nhánh, trung tâm phát hành của nhà xuất bản trên toàn quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Bác Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.