Thông báo

THÔNG BÁO HỦY THẦUNOTICE OF CANCELLATION

Tiến Khoa 10/06/2024 18:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024). Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024).

Kính gửi/To: Shortlisted Bidders/Các nhà thầu trong Danh sách ngắn

Căn cứ Thông báo mời báo giá ngày 24-5-2024 của Bên mời thầu và Bản Yêu cầu báo giá của gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024) phát hành ngày 24-5-2024;

Pursuant to Invitation for Quotation dated 24th May 2024 of Procuring Entity and Request for Quotation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024) issued on 24th May 2024;

Căn cứ Thông báo số 01SD-NK08.1/2024 ngày 4-6-2024 của Bên mời thầu về việc Gia hạn thời hạn nộp Báo giá và sửa đổi một số nội dung của Bản Yêu cầu báo giá gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024);

Pursuant to Notice No. 01SD-NK08.1/2024 dated 4th June 2024 of Procuring Entity regarding: Extending the submission deadline of Quotation and amending contents in Request for Quotation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024);

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-TMB ngày 10-6-2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc hủy gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024).

Pursuant to Decision No. 1662/QĐ-TMB dated 10th June 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the cancellation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024).

Bên mời thầu thông báo về việc hủy gói thầu, chi tiết như sau:

We, Procuring Entity,announce cancellation of the Package, detailed as follows:

- Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024).

- Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024).

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

- Procuring Entity: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

- Lý do hủy gói thầu: Gói thầu đã được gia hạn thời gian nộp Báo giá nhưng không có Nhà thầu nào nộp Báo giá cho gói thầu.

- Reason for cancellation: The submission deadline for submitting the Quotation has been extended but there are no Quotations submitted by the Bidders.

Trân trọng thông báo!

Sincerely announce!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO HỦY THẦU NOTICE OF CANCELLATION

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.