Thông báo

THÔNG BÁO HỦY THẦUNOTICE OF CANCELLATION

Tiến Khoa 10/06/2024 18:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024). Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024).

Kính gửi/To: Shortlisted Bidders/Các nhà thầu trong Danh sách ngắn

Căn cứ Thông báo mời báo giá ngày 24-5-2024 của Bên mời thầu và Bản Yêu cầu báo giá của gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024) phát hành ngày 24-5-2024;

Pursuant to Invitation for Quotation dated 24th May 2024 of Procuring Entity and Request for Quotation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024) issued on 24th May 2024;

Căn cứ Thông báo số 01SD-NK08.1/2024 ngày 4-6-2024 của Bên mời thầu về việc Gia hạn thời hạn nộp Báo giá và sửa đổi một số nội dung của Bản Yêu cầu báo giá gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024);

Pursuant to Notice No. 01SD-NK08.1/2024 dated 4th June 2024 of Procuring Entity regarding: Extending the submission deadline of Quotation and amending contents in Request for Quotation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024);

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-TMB ngày 10-6-2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc hủy gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024).

Pursuant to Decision No. 1662/QĐ-TMB dated 10th June 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the cancellation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024).

Bên mời thầu thông báo về việc hủy gói thầu, chi tiết như sau:

We, Procuring Entity,announce cancellation of the Package, detailed as follows:

- Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 1) (NK08.1/2024).

- Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 1) (NK08.1/2024).

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

- Procuring Entity: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

- Lý do hủy gói thầu: Gói thầu đã được gia hạn thời gian nộp Báo giá nhưng không có Nhà thầu nào nộp Báo giá cho gói thầu.

- Reason for cancellation: The submission deadline for submitting the Quotation has been extended but there are no Quotations submitted by the Bidders.

Trân trọng thông báo!

Sincerely announce!