Chính trị

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

An Nhi 21/11/2023 18:20

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đại diện các cơ quan, đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến các điểm cầu tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, nhằm mục đích hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đối ngoại, trên cơ sở đó khái quát thành những vấn đề lý luận về xây dựng trường phái đối ngoại và ngoại giao mang bản sắc Việt Nam; đồng thời, để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”".

anh1.jpg

Cuốn sách dày hơn 800 trang, tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất “Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu của đối ngoại, ngoại giao đã “góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta”, nhờ đó “vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

img_6121.jpg
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham quan trưng bày sách tại buổi lễ.

Phần thứ hai “Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trải qua các giai đoạn, trên nhiều cương vị, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm, chủ trương đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Việt Nam đã có quan hệ hợp tác rộng mở cả song phương và đa phương với các đối tác, trong các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, các ngành, đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả, thực chất, gia tăng tin cậy chính trị và đan xen lợi ích; huy động và kết hợp hiệu quả các nguồn lực bên ngoài với nội lực trong nước nhằm chủ động tham gia, tích cực đóng góp, “nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế” vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Phần thứ ba “Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao” gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Những kỷ niệm, những ấn tượng hay câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước thể hiện tình cảm, sự kính trọng, niềm tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư.

Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tuyển chọn trong cuốn sách là sự tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện bước phát triển tư duy chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam, góp phần định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.

Lan tỏa sâu rộng giá trị cuốn sách quý

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại ra mắt trong thời điểm hết sức quan trọng. Đất nước ta đã trải qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII, đang nỗ lực, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

“Sự ra đời cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng cho thấy Đảng ta luôn coi đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, có vai trò và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, những bài viết trong cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện đường lối, bản sắc đối ngoại, ngoại giao của Đảng, đúc kết tư tưởng đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử dân tộc với đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, cùng với phương pháp luận ngoại giao Việt Nam trong đánh giá tình hình thế giới, nhận diện những đặc điểm của thời đại, cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử…

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã nhìn lại xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ rõ sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, phát triển trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Đối với bạn bè quốc tế, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, cuốn sách sẽ là tài liệu thông tin đối ngoại có giá trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa.

Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế với công tác ngoại giao của Việt Nam.

Các lãnh đạo và Ban tổ chức tặng sách cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và chỉ đạo dịch cuốn sách ra tiếng nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là các cơ quan làm công tác đối ngoại, ngoại giao, sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; các chi bộ mở sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách; hệ thống giáo dục toàn quốc, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác đối ngoại, ngoại giao trên cơ sở nội dung cuốn sách, làm rõ sự phát triển về nhận thức, lý luận của Đảng ta về công tác đối ngoại, ngoại giao; các mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp định hướng đối ngoại thời gian tới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao nêu trong cuốn sách này; góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ sớm tổ chức cho toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách để vận dụng vào thực tiễn triển khai công tác đối ngoại. Bộ Ngoại giao cùng các ngành, các cấp sẽ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; đồng thời chỉ đạo các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong ngành trên cơ sở nội dung cuốn sách xây dựng thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, ngoại giao.

Vinh dự là đơn vị được xuất bản cuốn sách, thay mặt Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản cho biết, để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Trong thời gian tới, cuốn sách sẽ được dịch, xuất bản bằng nhiều thứ tiếng để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.