Chính trị

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiền Phương 18/11/2023 18:05

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2023) - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chiều 18-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi lễ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Đây là một cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội.

Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người.

chien(1).jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh tiêu biểu phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, vấn đề được xác định là đường lối chiến lược của Đảng ta, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

db.jpg
Các đại biểu tìm hiểu cuốn sách.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu thể hiện những quan điểm chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá toàn diện vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước.

Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, gồm 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước, gồm 34 bài nói, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại diện các tầng lớp nhân dân, với lãnh đạo, nhân dân các địa phương trong các chuyến thăm, cuộc làm việc tại cơ sở; thể hiện sự quan tâm chân thành, sâu sát đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời kêu gọi mọi giai tầng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: ww.stbook.vn của Nhà xuất bản.

“Cẩm nang” quý cho cán bộ Mặt trận

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, chia sẻ: "Đây là cuốn sách mà các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận mong mỏi bởi các cơ quan chức năng đã dày công tuyển chọn, hoàn thiện và cho ra mắt bạn đọc trong và ngoài nước về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi rất tâm đắc 4 bài viết của Tổng Bí thư về "Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới”; “Giữ vững vai trò tiên phong, hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Huy động sức mạnh của toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng”. Đây là các bài viết đã nêu bật được truyền thống đại đoàn kết của dân tộc và quan điểm nhất quán lấy dân làm gốc của và đề cao vai trò của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các đồng chí lãnh đạo ấn nút ra mắt cuốn sách.

Dưới góc độ của cán bộ lâu năm làm công tác Dân vận - Mặt trận, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc khẳng định, cuốn sách là tài liệu rất quý, rất quan trọng, giúp cho cán bộ trong hệ thống chính trị, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trước đây và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” mà cương lĩnh của Đảng đã đề ra.

Còn Tiến sĩ Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khẳng định, cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thuộc các giai tầng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, với nhân dân Việt Nam trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ, nắm vững, triển khai hiệu quả công tác quan trọng này.

“Có thể khẳng định, những tình cảm và mong muốn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào các dân tộc trong mỗi bài phát biểu chính là động lực để đồng bào các dân tộc đoàn kết, chia ngọt, sẻ bùi, đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh", Tiến sĩ Hà Phúc Mịch nói.

Để lan tỏa ý nghĩa, giá trị to lớn, sâu sắc của cuốn sách, nhất là trong những ngày đang diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khắp các địa phương trên cả nước, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét về nội dung cuốn sách ở phiên bản điện tử và phiên bản giấy truyền thống.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận, cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc, những giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt và học tập nội dung cuốn sách trong chương trình bồi dưỡng của các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương; tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung cuốn sách với các hình thức sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.