Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khoá XI

Theo VGPNEWS| 07/05/2012 12:29

Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc, tập trung thảo luận việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, cho ý kiến về chính sách xã hội, tiền lương, đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí và một số vấn đề quan trọng khác. • Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư


Hội nghị sẽ bàn các nội dung như tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Xem xét, quyết định một số vấn đề về chính sách xã hội, tiền lương giai đoạn 2012 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI sẽ diễn ra từ ngày 7 - 15/5/2012 tại Hà Nội.


Kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với những nỗ lực phấn đấu to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, năm 2011, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bước đầu kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành nhiều mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và độc lập, chủ quyền quốc gia.

Bốn tháng đầu năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản... nhưng kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực. Lạm phát và lãi suất đều giảm; tính thanh khoản của hệ thống các ngân hàng thương mại được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu tăng khá. Dự trữ ngoại hối tăng nhanh, tỉ giá giữ được ổn định. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng, trong đó giải ngân vốn FDI, ODA đạt khá.

Sản xuất, kinh doanh vẫn có tăng trưởng. Hoạt động du lịch khá sôi động. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm, các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết…

Cho ý kiến nhiều đề án quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến về các đề án trình Trung ương, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Hội nghị quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Thứ nhất, về tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, nhấn mạnh, xuất phát từ tầm quan trọng đặc biệt và tính chất nhạy cảm của vấn đề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải bám sát những tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 2, có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử; bám sát vào thực tế thi hành các quy định của Hiến pháp và các yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời, tập trung đánh giá, khẳng định những kết quả nổi bật của Hiến pháp năm 1992 với vai trò là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới.

Thứ hai, về chính sách, pháp luật đất đai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá IX về đất đai lần này là một yêu cầu bức thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, hết sức phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau. Khi đánh giá tình hình và nguyên nhân, cần nắm vững các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước để phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong Nghị quyết và pháp luật về đất đai.

Thứ ba, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc tình hình tham nhũng, lãng phí và kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhận dạng cho đúng những biểu hiện nổi bật của tham nhũng, lãng phí trong một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, nhất là tại các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động tín dụng, ngân hàng, công tác tổ chức, cán bộ...

Thứ tư, về một số chính sách xã hội và tiền lương giai đoạn 2012 - 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong quá trình chỉ đạo xây dựng Đề án một số vấn đề về an sinh xã hội và Đề án cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2012 - 2020, Bộ Chính trị nhận thấy nên xác định lại cách đặt vấn đề, phạm vi của hai đề án này cho phù hợp hơn với tính chất, tầm quan trọng của các nội dung và tình hình chuẩn bị các đề án khác có liên quan.


Đề cập đến Đề án một số vấn đề về chính sách xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong quá trình thảo luận, cần phân tích, làm rõ mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội; giữa chính sách xã hội và chính sách kinh tế. Xác định cho đúng và phát huy đầy đủ vai trò và trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng - xã hội và cá nhân - gia đình.


Đồng thời, trao đổi, thống nhất về chủ trương, định hướng cho việc nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 (dự kiến tháng 5/2013) Đề án tổng thể cải cách cơ bản chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 cùng các đề án có liên quan khác.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhạy cảm và rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khoá XI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.