Xây & Chống

Hà Nội triển khai toàn diện công tác đào tạo cán bộ

Hương Ly 30/01/2024 - 06:30

Năm 2024, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai toàn diện về công tác đào tạo cán bộ. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có uy tín, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên.

hoc-vien.jpg
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh ủy viên ban thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Thái

Tạo nguồn cán bộ đủ khả năng làm việc

Trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã tham mưu tổ chức thành công 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 558 đồng chí phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; 3 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cho 658 đồng chí; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung Quốc cho 40 đồng chí…

Phát huy những kết quả đạt được, trong tháng 1-2024, Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của thành phố Hà Nội. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 11-12-2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội năm 2024.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long cho biết, năm 2024, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, coi trọng chất lượng, không dàn trải; chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng kiến thức học được vào công việc.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chủ trì tổ chức 10 lớp với 395 học viên để đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong đó có 3 lớp với 255 học viên theo 3 chương trình dành cho cán bộ thuộc 3 khối Đảng, đoàn thể, chính quyền. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tổ chức các lớp đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho 310 học viên theo 3 chương trình đào tạo: Kinh nghiệm quản lý nhà nước; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và bồi dưỡng theo đề án ngoại ngữ quốc gia.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo chuyên đề, chuyên sâu với 4 chương trình dành cho cán bộ 3 khối Đảng, đoàn thể, chính quyền, gồm 5 lớp, 100 học viên.

Điểm mới trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024 là sẽ phân cấp cho các quận, huyện, thị ủy triển khai các lớp. Các quận, huyện, thị ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cụ thể. Sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp trên của ngành, lĩnh vực cần bồi dưỡng, tập huấn, ban thường vụ quận, huyện, thị ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai tổ chức lớp.

Công tác đào tạo cần bám sát thực tiễn

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2024 là triển khai có hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; qua đó, thực hiện tốt nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thành phố sẽ chỉ đạo sát sao, phân công rõ nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giao ban, hướng dẫn thực hiện.

Nói về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng thông tin, với các lớp do thành phố tổ chức năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã chủ động rà soát, lập danh sách, báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy theo quy định. Với các lớp do huyện tổ chức, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 gồm 100 lớp, tương ứng với 13.267 học viên.

Trong khi đó, theo Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà, huyện Gia Lâm đã căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ để xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Theo đó, năm 2024, các địa phương, đơn vị căn cứ vào Kế hoạch số 200-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị để tập trung triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Mục tiêu của thành phố là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên và có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo:
Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

duc-bao.jpg

Kết quả triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 cho thấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp của thành phố cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 11-12-2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội.

Quan điểm của Thành ủy là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức và phương thức chỉ đạo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm 2024, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tổ chức các lớp đào tạo cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Toàn bộ nội dung, chương trình, đối tượng đào tạo cán bộ cấp huyện, xã sẽ do các địa phương, đơn vị quyết định theo phân cấp của thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy sẽ hỗ trợ lực lượng giảng viên theo yêu cầu của các địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong việc thực hiện phân cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương:
Công việc hiệu quả hơn sau khi cán bộ được nâng cao trình độ

lien-huong.jpg

Trong bối cảnh thành phố hội nhập và phát triển, yêu cầu, nhiệm vụ về tổ chức bộ máy cũng như đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 150 công chức, còn lại là viên chức phục vụ tại 4 khối: Giáo dục nghề nghiệp; chăm sóc, điều dưỡng người có công; bảo trợ xã hội; điều dưỡng tệ nạn xã hội.

Hằng năm, Sở có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ theo đúng quy định của thành phố. Có thể dễ dàng nhận thấy, cán bộ sau khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã được cập nhật kiến thức mới, có sự đổi mới về tư duy, trách nhiệm, qua đó giúp việc thực thi công vụ trở nên trôi chảy, hiệu quả hơn. Với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khối chính quyền cho Sở Nội vụ chủ trì theo 23 chuyên đề cụ thể, có thể tin tưởng, kỳ vọng, đội ngũ cán bộ khối sở, ngành của thành phố sẽ có cơ hội được cập nhật, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng Lê Văn Thìn:
Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ cấp xã bám sát yêu cầu

van-thin.jpg

Năm 2023, huyện Đan Phượng đã thực hiện 60 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn với 31 lớp đào tạo về công tác xây dựng Đảng, 11 lớp bồi dưỡng cho cán bộ khối chính quyền, còn lại là bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khối đoàn thể. Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch đào tạo của thành phố, rà soát tổng thể cán bộ, công chức theo từng nhóm chức danh để phân loại đối tượng đào tạo; bảo đảm triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng kế hoạch của thành phố.

Song hành với công tác đào tạo, huyện sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định của Thành ủy, bảo đảm để cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ trong quy hoạch có thêm kiến thức kỹ năng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về công việc chính quyền đô thị, chính quyền số. Huyện Đan Phượng cũng sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị, đất đai… nhằm hỗ trợ cán bộ cập nhật kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Nguyên Anh lược ghi

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội triển khai toàn diện công tác đào tạo cán bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.