Cải cách hành chính

Hà Nội: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Hiền Thu 16/02/2024 - 19:36

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND (ngày 8-2-2024) thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2024.

Mục đích ban hành kế hoạch nhằm cung cấp thông tin, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ, công chức và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương các cơ quan, đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC. Tăng cường sự tham gia của người dân trong việc thực hiện CCHC...

Nội dung tuyên truyền về: Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác CCHC; quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết quả nổi bật trong công tác CCHC của thành phố và của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc cải thiện, nâng cao các chỉ số: Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của cơ quan, đơn vị, địa phương; các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai thực hiện Đề án số 06...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo CCHC của Trung ương và thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập hợp các nội dung chủ yếu, trọng tâm để thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, như xây dựng thành các ấn phẩm dạng file hoặc đóng tập, sổ tay, tài liệu nghiên cứu, tờ rơi hoặc qua mạng xã hội (Zalo, Facebook, Lotus… để thông tin đến người dân, doanh nghiệp). Nghiên cứu, xây dựng chuyên trang CCHC của thành phố, chuyên mục Tiếp nhận sáng kiến CCHC của người dân, tổ chức thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban… đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; thông qua sinh hoạt các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội tự nguyện tới hội viên và quần chúng nhân dân; thông qua đội ngũ cộng tác viên, người thân trong gia đình; thông qua các cơ quan báo chí; thông qua các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền và người dân...

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương (có thể lồng ghép tại kế hoạch CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương) bảo đảm cụ thể nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian thực hiện (có thể chia từng quý, từng tháng), trách nhiệm chủ trì, phối hợp; lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian hoàn thành xây dựng kế hoạch chậm nhất ngày 20-2-2024.

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm đăng tải tối thiểu 12 tin/bài trong năm. Ngoài ra, UBND cấp huyện chỉ đạo truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã định kỳ hằng tháng có ít nhất 2 tin/bài về CCHC để phát trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Hằng quý, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có ít nhất 1 tin/bài về thực hiện CCHC gửi đăng trên chuyên trang CCHC của thành phố.

Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.