Chính trị

Công an phường, xã là nhân tố then chốt giữ gìn an ninh, trật tự “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”

Hương Ly 08/04/2024 - 17:52

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 5-4-2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và an ninh đô thị.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, công tác xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; chất lượng hiệu quả toàn diện các mặt công tác của Công an phường được nâng lên, việc triển khai các biện pháp công tác khoa học, đồng bộ, bài bản hơn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn các phường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và văn minh đô thị...

Đồng thời, Chỉ thị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

ca-xuan-la-.jpeg
Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) hướng dẫn người dân thành lập điểm chữa cháy công cộng.

Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị theo quy định của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, trọng tâm là: Nghị quyết số 12-NQ/TƯ, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"… qua đó xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an phường, xã là nhân tố then chốt giữ gìn an ninh, trật tự “từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ khu dân cư” nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và Thủ đô.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”…

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội"; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung và Công an phường nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, vững về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới…, thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Cùng với việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an phường theo hướng gần gũi, sâu sắc, lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong lòng nhân dân, cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính trong lực lượng Công an các cấp nói chung và Công an phường nói riêng.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở trong việc tuyên truyền, thực hiện, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị gắn với thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, phấn đấu xây dựng Công an thành phố Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong cả nước thực hiện chủ trương xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2024-2030”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an phường, xã là nhân tố then chốt giữ gìn an ninh, trật tự “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.