Nghị quyết và Cuộc sống

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai: Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Đình Hiệp 19/05/2024 - 06:37

Trong 3 năm qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác.

bi-thu-quan-uy-thanh-xuan-bui-huyen-mai..jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Lan tỏa từ phương thức truyền thông mới

- Trước tiên, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Đảng bộ quận Thanh Xuân?

- Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm dựa trên cơ sở chuyên đề toàn khóa và gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của quận.

Nhờ đó, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ trong 3 năm qua đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ quận tới cơ sở được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của từng tổ chức Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, lãnh đạo quan tâm chú trọng, đi vào thực chất hơn. Trong đó, các đơn vị đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên khi triển khai học tập và làm theo Bác.

- Đảng bộ quận Thanh Xuân luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo để việc học tập và làm theo Bác trở nên dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng chí có thể chia sẻ về một số giải pháp đã triển khai của quận?

- Các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở có nhiều cách thức học tập, tuyên truyền hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các đối tượng tuyên truyền. Hình thức và phương pháp tuyên truyền được đổi mới theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ… Cụ thể, năm 2023, quận triển khai học tập chuyên đề bằng hình thức “sân khấu hóa” thông qua vở kịch “Đoàn kết là sức mạnh” do Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn và áp dụng chuyển đổi số trong triển khai các văn bản, tài liệu học tập bằng cách quét mã QR. Đồng thời, sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội để lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân.

Năm 2024, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Người đứng đầu các cấp phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Trong đó, lấy kết quả học tập và làm Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt của các đoàn thể, quần chúng nhân dân trên địa bàn quận...

Gắn với thực hiện nhiệm vụ hằng ngày

- Để triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ hiệu quả, quận chú trọng kết hợp giữa học tập với làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như thế nào, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, thành phố về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, xác định đây là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận, Chương trình số 02-CTr/QU ngày 30-10-2020 của Quận ủy về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận Thanh Xuân trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020-2025”… Gắn nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ với việc thực hiện Kế hoạch số 60-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên.

Để gắn với thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, các đơn vị lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá có liên quan đến công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự đô thị… đến văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

- Đồng chí đánh giá như thế nào về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác thời gian qua?

- Thực tế cho thấy, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TƯ ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cùng các quy định khác của Trung ương và thành phố. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận (khóa VI), Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trong quận đã thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực từ việc “học tập” đến “làm theo” Bác ngày càng rõ nét trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh… và các tầng lớp nhân dân.

- Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả và thực chất hơn, Đảng bộ quận sẽ tập trung vào những giải pháp nào, thưa đồng chí?

- Trước hết cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, các kế hoạch, chương trình của Thành ủy gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và các cơ quan, đơn vị. Trong đó, thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 của quận Thanh Xuân “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; xây dựng hệ thống chính trị quận Thanh Xuân vững mạnh”.

Các cấp ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cụ thể là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 2 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rộng khắp trong toàn Đảng bộ quận.

Cùng với đó, quận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Đặc biệt là chú trọng biểu dương khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai: Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.