Chính trị

Mãi trọn niềm tin theo Đảng

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Sáu Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự 13/02/2024 - 06:55

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vừa kết thúc năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào; đồng thời, bắt đầu năm 2024 với những niềm tin và khí thế mới. Đó cũng là thời điểm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

anh-quang-thai.jpg
Đường phố Hà Nội trang hoàng mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.
Ảnh: Quang Thái

Trên cương vị người đúng đầu Đảng ta, với trí tuệ và tầm nhìn vượt trội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Ngay sau khi được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bài viết đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cũng như của bè bạn quốc tế.

Sự lãnh đạo Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi

Đây là sự đúc kết đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ thực tiễn 94 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ sở khoa học chắc chắn phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo cũng như phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Là người được đào tạo bài bản, luôn quán triệt và nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau ở cả trung ương và địa phương, đặc biệt là nhiều năm phụ trách công tác lý luận của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có sự đúc kết sâu sắc và toàn diện, khẳng định và đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bài viết kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

Trước khi Đảng ta ra đời, dù có nhiều con đường cứu nước của các sĩ phu cho đến các cuộc khởi nghĩa nông dân cũng như con đường cách mạng tư sản...; dù đã đấu tranh rất kiên cường, đầy tâm huyết và chịu những hy sinh to lớn, song do hạn chế lịch sử, nhất là thiếu một đường lối cách mạng đúng, các phong trào đó đã không thành công. Từ khi Đảng ta ra đời, với đường lối lãnh đạo đúng đắn, cách mạng Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là quá trình đấu tranh giành chính quyền; đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát: Nhìn lại chặng đường 1930-1975, chúng ta rất đỗi tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác, viết tiếp vào lịch sử của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng những trang vàng chói lọi, được thế giới ngưỡng mộ, đánh giá cao: Tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, giành chính quyền về tay nhân dân, đưa nước ta ra khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc vào năm 1945; Trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng Hiệp định Giơnevơ và thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc bằng thắng lợi của “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sự khái quát về những thành tựu đạt được của sự nghiệp cách mạng kể từ khi có Đảng đến năm 1975 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy lý luận sắc bén, sự đúc kết toàn diện về những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Có được sự khái quát đó, cùng với quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Tổng Bí thư còn là một nhân chứng lịch sử, được chứng kiến nhiều thời khắc huy hoàng của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX và có đủ độ lùi thời gian để tổng kết những kết quả cách mạng Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là những nội dung lớn, cốt lõi của bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Trong phần thứ hai của bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi vào tổng kết sự lãnh đạo của Đảng trong khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đất nước đã hòa bình, để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, dẫn tới sự khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới. Theo Tổng Bí thư, đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Khẳng định này của Tổng Bí thư đã được thực tiễn minh chứng và kiểm nghiệm, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bởi, trải qua gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công cuộc đổi mới thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Nhìn chung, những ai đã sống và cảm nhận những năm trước Đổi mới và những thành tựu đạt được của gần 40 năm Đổi mới sẽ thấy hết được sự đúc kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó càng cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng, đường lối Đổi mới đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó càng có ý nghĩa hơn bởi trong những năm đầu tiến hành công cuộc Đổi mới, sự tan rã của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã tác động mạnh mẽ tới công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, nhưng Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những thác ghềnh, cập bến bờ vinh quang bằng những kết quả thực tiễn phong phú, sinh động, làm cho nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc!

Tổng kết 94 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sự tổng kết này thể hiện tầm cao trí tuệ của người đứng đầu Đảng ta; là nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chúng ta tự hào có Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng. Hơn lúc nào hết, giữ trọn niềm tin theo Đảng là lựa chọn duy nhất đúng của mọi người Việt Nam, của nhân dân Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là sự gửi gắm và định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Trong phần thứ ba của bài viết với tiêu đề “Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, Tổng Bí thư nêu rõ tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, bên cạnh chỉ ra những thuận lợi đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức và Việt Nam phải đối mặt; đồng thời nhấn mạnh: Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030. Sự nhắc nhở của Tổng Bí thư là hết sức cần thiết, bởi chúng ta không bao giờ được phép “Ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Tuy kết quả đạt được là to lớn, toàn diện, nhưng những khó khăn, thách thức đặt ra vẫn còn nhiều, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cần tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Tổng Bí thư yêu cầu cần ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cuối cùng là việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những định hướng của Tổng Bí thư vừa là yêu cầu và cũng là trách nhiệm to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước lịch sử dân tộc. Làm tốt được những chỉ dẫn đó dưới sự lãnh đạo của Đảng nhất định chúng ta sẽ xây dựng được một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

*

Tựu trung lại, trong niềm vui, niềm phấn khởi của toàn dân tộc đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chào mừng Đảng ta 94 tuổi, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2024 và hướng đến hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Tầm cao trí tuệ của người đứng đầu Đảng ta trong bài viết không chỉ góp phần tổng kết hơn 90 năm ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng ta mà còn bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng về những vấn đề cách mạng Việt Nam đã trải qua cũng như những định hướng mà dân tộc ta hướng tới.

Với tất cả sự tin tưởng cũng như với tư cách là một đảng viên, việc quán triệt và thực hiện tốt những vấn đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong bài viết vừa là nhiệm vụ, vừa là củng cố niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam nhất định sẽ cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong lúc sinh thời!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mãi trọn niềm tin theo Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.