Dân hỏi - chính quyền trả lời

Hà Nội: Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ theo Luật Phòng, chống tham nhũng

Hoài Thu 27/11/2023 11:40

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3976/UBND-SNV yêu cầu các sở, cơ quan ngang sở; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố nghiêm túc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ.

thamnhung-2017-07-02-16-54-38_779.jpg

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 4410/QĐ-UBND ngày 11-10-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 9 “Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ”; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28-5-2021 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua tổng hợp kết quả sơ kết thực hiện Chuyên đề số 9 cho thấy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố đã nhận thức và quán triệt việc chuyển đổi vị trí công tác là một nhiệm vụ trọng tâm, định kỳ, góp phần phòng ngừa tham nhũng; rà soát danh mục vị trí việc làm, thời hạn định kỳ chuyển đổi (theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực) để nghiên cứu xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục vị trí công tác phải chuyển đổi theo quy định.

Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại, thiếu sót, như: Một số nơi còn có hiện tượng triển khai mang tính đối phó; một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo giai đoạn, chưa xây dựng kế hoạch định kỳ hằng năm hoặc kế hoạch được xây dựng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa nêu được trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện, kế hoạch không mang tính khả thi hoặc dựa trên những nhu cầu thực tế, nhận thức về ý nghĩa cũng như phương pháp, cách làm còn thiếu nhất quán; cá biệt có cơ quan, đơn vị thực hiện lẫn lộn giữa chuyển đổi vị trí công tác với điều động, luân chuyển cán bộ; số lượng cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác thực tế không đạt được so với kế hoạch đề ra hằng năm; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ chưa đáp ứng chất lượng, tiến độ thời gian quy định.

Để nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn, trì trệ khi công tác ở một vị trí, một địa bàn; tạo môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức có điều kiện tiếp xúc nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau, có kiến thức toàn diện đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài, UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, thời hạn định kỳ phải chuyển đổi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức, viên chức, qua đó nâng cao hiệu quả chuyển đổi vị trí công tác. Việc tuyên truyền cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Định kỳ trong quý I hằng năm, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và nghiêm túc tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Chủ động bám sát hướng dẫn của bộ quản lý theo ngành, lĩnh vực về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương để kịp thời xây dựng, điều chỉnh phù hợp. Thực hiện công khai kế hoạch, có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đồng bộ các phương thức chuyển đổi vị trí công tác, bảo đảm chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc quy định. Đồng thời gắn việc chuyển đổi vị trí công tác với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị để việc thực hiện không bị lợi dụng, gây xáo trộn nội bộ, gây tâm lý hoang mang trong cán bộ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ theo Luật Phòng, chống tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.