Chính trị

Giám sát trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đình Hiệp 25/03/2024 - 06:20

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch số 224-KH/TU (ngày 21-3-2024) về việc triển khai, tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 809 của Ban Nội chính Trung ương kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/TƯ, Quy định số ll-QĐi/TƯ, Chỉ thị số 27-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kết luận số 69-KL/TƯ của Ban Bí thư.

Kế hoạch nêu rõ mục đích tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra tại Báo cáo số 08-BC/ĐKT để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TƯ ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 69-KL/TƯ ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Kế hoạch yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cấp ủy Đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian đối với từng nội dung nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo số 08-BC/ĐKT; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả kịp thời.

Trong đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo; rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các kết luận xử lý tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc đã được cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Rà soát các vụ việc đã được giải quyết nhưng tiếp tục khiếu nại, tố cáo để có biện pháp giải quyết dứt điểm; ngăn chặn không để phát sinh từ cơ sở. Kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, không khách quan, né tránh, đùn đẩy trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo; kịp thời áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.