Góc nhìn

Đổi mới và đòi hỏi cao

Quốc Bình 15/11/2023 - 06:22

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Hà Nội đang đặt ra những đòi hỏi mới. Đây là trách nhiệm mà các cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, phải quan tâm thực hiện sớm.

Tinh thần đổi mới và đòi hỏi cao hơn đối với khâu đánh giá, xếp loại năm nay được thể hiện rõ trong Kế hoạch số 187-KH/TU về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý” và Quy định số 13-QĐ/TU về “Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội” vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 6-11-2023.

Trong đó, với Kế hoạch số 187-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, trong kiểm điểm phải chủ động phát hiện, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Với Quy định số 13-QĐ/TU, Thành ủy nêu rõ phương pháp đánh giá, xếp loại với thang điểm 100, trong đó 90 điểm đánh giá kết quả thực hiện 3 nội dung chính và 10 điểm thưởng; đồng thời, nêu rõ cách tính điểm trừ áp dụng với các đảng bộ có biểu hiện mất đoàn kết, để xảy ra những vấn đề dân sinh bức xúc, an ninh trật tự phức tạp, khiếu kiện tập trung đông người...

Những nét mới này cũng chính là sự cụ thể hóa nhiệm vụ chủ yếu trong Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Do đó, việc thực hiện tốt Kế hoạch số 187-KH/TU và Quy định số 13-QĐ/TU là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy tổ chức Đảng, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi thực tế, lâu nay, công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm ở một số nơi vẫn chưa phản ánh đúng chất lượng.

Để làm tốt yêu cầu trên, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân cán bộ, đảng viên phải xác định rõ tầm quan trọng của khâu đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, coi đây là mắt xích quan trọng, có tính quyết định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cần thấy rõ, nâng cao chất lượng khâu đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân còn là giải pháp hữu hiệu khắc phục hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực...

Cấp ủy cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm nghiêm túc, trung thực, công tâm, khách quan, toàn diện, đạt được kết quả thực chất trong hệ thống chính trị thành phố. Việc đánh giá phải được thực hiện liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý... Thông qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải tạo ra bước chuyển mới về thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy.

Điểm mới trong năm nay là các ban Đảng Thành ủy, nhất là Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng sẽ vào cuộc quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát và tham mưu đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân bảo đảm sát với tình hình thực tế. Điều này càng đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải chủ động vào cuộc, thể hiện rõ tinh thần tự giác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới và đòi hỏi cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.