Nghị quyết và Cuộc sống

Đảng bộ quận Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Đình Hiệp 15/04/2024 - 07:25

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm nước rút để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra cho giai đoạn 2020-2025; cũng là năm chuẩn bị xây dựng kế hoạch giai đoạn 2025-2030 và xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Vì thế, ngay từ quý I-2024, Đảng bộ quận Long Biên đã tập trung triển khai các nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm của thành phố, quận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

bi-thu-quan-uy-chu-tich-hd.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam phát biểu tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Thực hiện hiệu quả các chương trình công tác

Năm 2024, quận Long Biên xây dựng và tập trung triển khai chủ đề công tác: “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”. Trong quý I, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, toàn diện trên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy tiếp tục phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết; duy trì nền nếp; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương trong xây dựng, quán triệt, triển khai các kế hoạch công tác năm 2024, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; tăng cường kiểm tra hiện trường và tổ chức tiếp công dân theo quy định.

Ban Thường vụ Quận ủy triển khai Kế hoạch số 202-KH/QU ngày 9-1-2024 về việc thực hiện Chủ đề công tác của thành phố năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20-3-2024 của UBND thành phố về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trong quý I, quận đạt được một số kết quả quan trọng như: Thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 2.472 tỷ đồng, đạt 19% so với dự toán giao đầu năm, 125% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 478 tỷ đồng, đạt 21% dự toán chi đầu năm. Quận ủy tập trung chỉ đạo triển khai nhóm dự án trọng điểm kết hợp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và thực hiện chủ đề công tác năm của quận; rà soát, xây dựng danh mục dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và nhóm dự án đầu tư cho giai đoạn 2026-2031. Khởi công 7 dự án, hoàn thành 12 dự án, phê duyệt 9 dự án; phê duyệt đối với 211 phương án với tổng diện tích thu hồi 42.092m2 đất, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 151 tỷ đồng.

Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Quận ủy và 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy năm 2024 đến các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Việc xây dựng, ban hành và triển khai các đề án, phương án, các chuyên đề, kế hoạch thực hiện đúng tiến độ; chỉ đạo 14/14 phường ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 bảo đảm theo định hướng chung của Quận ủy.

Đối với Chương trình số 01-CTr/QU, kế hoạch năm 2024, Quận ủy triển khai thực hiện 26 chỉ tiêu và 65 nhiệm vụ cụ thể. Kết quả, quý I có 12 chỉ tiêu và 48 nhiệm vụ thực hiện bảo đảm tiến độ, 14 chỉ tiêu và 17 nhiệm vụ khác chưa đến thời gian thực hiện. Trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử quận Long Biên giai đoạn 2022-2026” năm 2024. Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc phát hành văn bản của quận và các đơn vị; số hóa 324 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND 14 phường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận đạt nhiều kết quả quan trọng. Quận ủy xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Quận tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn và triển khai 3 cuộc thi trực tuyến đến các tổ chức cơ sở Đảng theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Quý II-2024, bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận dự báo còn gặp không ít khó khăn, thách thức tác động trực tiếp. Trên cơ sở thành phố tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đối với các sở, ngành, quận, huyện, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với Chương trình số 01-CTr/QU, Quận ủy tiếp tục thực hiện các chuyên đề, tọa đàm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận và nâng cao chất lượng đảng viên, đoàn viên và hội viên như: Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trường học thuộc quận Long Biên”; chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên hằng tháng”; chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận”.

Tổ chức tọa đàm “Duy trì, lan rộng các mô hình dân vận khéo tiêu biểu của các tổ dân phố trên địa bàn quận”; tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại các chi đoàn khu chung cư” gắn với triển khai, nhân rộng mô hình “Chi đoàn chung cư 3S”; tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện Thông tri số 05-TT/QU về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tổ dân phố có khu dân cư.

Quận chỉ đạo các cơ quan thường trực thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 14 phường tập trung thực hiện 125 chỉ tiêu, 360 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó lưu ý các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm. Đối với chủ đề năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình chuyển đổi số gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của quận.

Đối với chủ đề năm của quận “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số”, các đơn vị tiếp tục bám sát vào 39 chỉ tiêu, 128 nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm là các nhiệm vụ thực hiện trong quý II-2024; thực hiện hiệu quả 49 mô hình đã đăng ký. Quận tiếp tục đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền...; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện; tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề công tác năm.

Đồng thời, Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình công tác trọng tâm gắn với chủ đề công tác năm của thành phố và quận, Nghị quyết số 04-NQ/QU của Quận ủy bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đúng tiến độ đề ra. Quận ủy chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện chính quyền đô thị; tiếp tục triển khai và đánh giá Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 cấp quận.

Đặc biệt, Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Thành lập các tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đối với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ V. Đảng bộ quận tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận giai đoạn 2023-2025, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ quận Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.