Chính trị

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

Hương Ly 13/05/2024 11:45

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Kết luận số 153-KL/TU Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Trước đó, ngày 2-5-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã họp, nghe báo cáo và cho ý kiến về sáu nội dung.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết, thống nhất kết luận hội nghị:

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá gắn với định hướng phát triển của thành phố

Về dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đồng tình, thống nhất và đánh giá cao việc đẩy sớm tiến độ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đối với dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Văn kiện Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố được xây dựng trong điều kiện thuận lợi, hội tụ đầy đủ các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng trong việc đánh giá kết quả và các phương hướng, mục tiêu, định hướng phát triển của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo, như: Nghị quyết số 15-CT/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 chuẩn bị được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thông qua; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các nghị quyết mới của Trung ương có liên quan đến Thủ đô Hà Nội.

hn17-bieu-quyet.jpeg
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Chương trình hội nghị lần thứ mười bảy. Ảnh: Viết Thành

Trong quá trình xây dựng văn kiện bên cạnh việc đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận cần tập hợp thông tin các số liệu, tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến việc đánh giá các chỉ tiêu phát triển của các thành phố trên thế giới, tập trung các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á có mức độ phát triển tương đồng với Thủ đô Hà Nội; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và các tổ chức quốc tế uy tín, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 10 năm... để làm cơ sở so sánh, đánh giá giữa các tiêu chí, chỉ tiêu của Hà Nội so với các quốc gia trong khu vực và thế giới; từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, định hướng trọng tâm, các khâu đột phá của Thủ đô trong nhiệm kỳ 2025-2030 và các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và sản phẩm đầu ra cụ thể, gắn với bối cảnh, thực trạng và nhu cầu, định hướng phát triển của Thành phố…

Giới thiệu cán bộ thật sự có đức, có tài, tâm huyết, trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Báo cáo đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết, tình hình thực tiễn của Thành phố và thể hiện rõ, đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy.

hn17-quang-canh-.jpeg
Quang cảnh hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) sáng 2-5. Ảnh: Viết Thành

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 04-NQ/TU bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thực hiện công tác cán bộ gắn với thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, lấy số lượng, chất lượng và hiệu quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ; tiếp tục làm tốt hơn nữa các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; nâng cao chất lượng việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử để lựa chọn, bố trí đúng người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô…; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ hiện tại, nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm thực hiện nền nếp công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, nhất là chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2025-2030 và cán bộ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025…

Xử lý nghiêm cán bộ thờ ơ, vô cảm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TƯ ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất dự thảo các báo cáo do Ban Thường vụ Thành ủy trình.

Để công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân thực sự có hiệu quả hơn nữa, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ. Cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Trung ương, thành phố và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ theo quy định, tăng cường đối thoại với công dân nhằm xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng, thờ ơ, vô cảm trong xử lý đơn, thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo…

hn17-t2-ket-luan-.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) chiều 2-5. Ảnh: Viết Thành

Về Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TƯ ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đây là nội dung quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ ban hành Kết luận riêng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm chức đối với đồng chí Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố. Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền chuẩn y theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ kết luận này rà soát, hoàn thiện các Tờ trình, Báo cáo, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.