Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nhật Anh 01/07/2024 21:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2024 (gói 1) (NK11.1/2024).

NOTICE OF BIDDER SELECTION RESULT

Package: Import of coal for the eleventh time in 2024 (package 1) (NK11.1/2024).

Kính gửi/To: HMS Bergbau AG.

Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-TMB ngày 1-7-2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2024 (gói 1) (NK11.1/2024);

Pursuant to Decision No. 1864/QĐ-TMB dated 1st July 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Bidder selection result for the package: Import of coal for the eleventh time in 2024 (package 1) (NK11.1/2024);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Bidders about the result of Bidder selection for the above package as follows:

I. Nhà thầu trúng thầu:

I. Selected Bidder:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: HMS Bergbau AG.

1. Name of the selected Bidder: HMS Bergbau AG.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu: 119,70 USD/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh (cơ sở nhận) 5.400 kcal/kg, CIF cảng Hòn Gai/Cẩm Phả, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá FOB: 97,70 USD/tấn.

+ Cước vận chuyển và bảo hiểm: 22,00 USD/tấn.

- Winning unit price: 119.70 USD/MT basis Net calorific value (ARB) 5,400 kcal/kg, CIF Hongai/Cam Pha port, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ FOB price: 97.70 USD/MT.

+ Freight plus Insurance: 22.00 USD/MT.

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí dỡ hàng xuống phương tiện vận tải thủy của bên mời thầu tại cảng dỡ hàng.

The above unit price includes the cost of discharging coal from vessel to Procuring Entity’s means of water transportation at discharge port.

- Khối lượng trúng thầu: 200.000 tấn.

- Quantity: 200,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 15%): 27.531.000,00 USD.

- Total price (including the cost contingency 15%): 27,531,000.00 USD.

Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi mốt nghìn đô la Mỹ.

In words: Twenty-seven million five hundred thirty-one thousand US dollars.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 30-10-2024.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 30th October 2024.

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

II. List of unselected Bidders and the reasons for not being selected:

Không/None.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.