Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

19/02/2024 21:00

Notice of offeror selection result

Gói thầu: Nhập khẩu than theo điều kiện DPU đợt 1 năm 2024 (NK.DPU01/2024).

Package: Import of coal under DPU term for the first time in 2024 (NK.DPU01/2024).

Kính gửi/To: Xekong Power Plant Company Limited.

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TMB ngày 19-2-2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Nhập khẩu than theo điều kiện DPU đợt 1 năm 2024 (NK.DPU01/2024);

Pursuant to Decision No. 458/QĐ-TMB dated 19th February 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Offeror selection result for Package: Import of coal under DPU term for the first time in 2024 (NK.DPU01/2024);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform Offerors about the result of Offeror selection for the above package as follows:

1. Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty Xekong Power Plant Company Limited.

1. Name of the selected Offeror: Xekong Power Plant Company Limited.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu: 99,00 USD/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh (cơ sở nhận) 4.800 kcal/kg, DPU Cảng Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

- Winning unit price: 99.00 USD/MT basis Net calorific value (ARB) 4,800 kcal/kg, DPU Hon La port, Quang Binh, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ Đơn giá cơ sở đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Cửa khẩu quốc tế La Lay, Việt Nam): 85,00 USD/tấn;

+ Base Unit Price up to the first import border gate (La Lay International border gate, Vietnam): 85.00 USD/MT;

+ Cước vận chuyển và phí dỡ hàng phát sinh tại Việt Nam: 14,00 USD/tấn.

+ Freight and discharging cost incurred in Vietnam: 14.00 USD/MT.

Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ các loại chi phí phát sinh đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Cửa khẩu quốc tế La Lay, Việt Nam), trên đường vận chuyển tới địa điểm giao hàng và dỡ hàng xuống kho của bên mời thầu (bao gồm cả phí kiểm dịch, phí hạ tầng, nếu có), trừ các loại thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu.

The above base unit price includes all costs incurred up to the first import border gate (La Lay International border gate, Vietnam), on the way to the place of delivery and during the discharge of the goods at the Offeree's stockyard (including quarantine fees and infrastructure fees, if any), except for the customs duties levied on imported goods.

- Khối lượng trúng thầu: 250.000 tấn.

- Quantity: 250,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 15%): 28.462.500,00 USD.

- Total price (including the cost contingency 15%): 28,462,500.00 USD.

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm đô la Mỹ.

In words: Twenty-eight million four hundred sixty-two thousand five hundred US dollars.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 15-5-2024.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 15th May 2024.

Đề nghị đại diện hợp pháp của nhà cung cấp trúng thầu liên hệ với Công ty chúng tôi để hoàn thiện và ký kết hợp đồng trước ngày 26-2-2024.

Kindly request the Legal Representative of the selected Offeror to contact us to finalize and sign the contract before 26th February 2024.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.