Cải cách hành chính

Năm 2024, Hà Nội có 10.565 biên chế công chức hành chính

Mai Hữu 06/12/2023 - 17:19

Biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thí điểm mô hình chính quyền đô thị năm 2024 của Hà Nội là 10.565 biên chế.

Chiều 6-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2024.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị được ổn định về nhân sự sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch biên chế năm 2024, UBND thành phố đề xuất nguyên tắc giao biên chế năm 2024.

Cụ thể, đối với biên chế hành chính, giao biên chế năm 2024 cho các đơn vị bằng số giao năm 2023 (trừ các đơn vị có sắp xếp lại tổ chức bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua). Các năm tiếp theo, căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả trình sửa đổi Luật Thủ đô, UBND thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cắt giảm biên chế để bảo đảm chỉ tiêu tinh giản của Bộ Chính trị giao. Đối với biên chế công chức phường, giữ nguyên theo số lượng công chức trung ương giao.

Nghị quyết thống nhất giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.565 biên chế. Cụ thể: Biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên là 7.940 biên chế; Biên chế công chức phường theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là 2.625 biên chế.

Biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 113.537 biên chế.

Số lượng cán bộ phường, cán bộ, công chức xã, thị trấn là 9.688 chỉ tiêu; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 8.037 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu lao động hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 11.840 chỉ tiêu, trong đó: Khối các cơ quan hành chính là 1.432 chỉ tiêu; Khối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố là 10.408 chỉ tiêu.

Lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại nhóm 4 thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 2.374 chỉ tiêu, trong đó: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành là 7 chỉ tiêu; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện thị xã là 2.367 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 8.113 chỉ tiêu.

Sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết, UBND thành phố triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng Nghị quyết của HĐND thành phố cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong năm 2024, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND thành phố sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước khi thực hiện và báo cáo HĐND thành phố vào kỳ họp trong năm 2024.

Ngoài ra, đối với các nhiệm vụ khác, UBND thành phố xem xét giao chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo thẩm quyền làm cơ sở cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết luận số 972-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phương án giao chỉ tiêu biên chế năm 2023 và kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 của hệ thống chính trị thành phố quy định phương án tinh giản biên chế công chức hành chính khối chính quyền thành phố Hà Nội năm 2024, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%; năm 2025, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%; năm 2026, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%. Đối với biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện cắt giảm theo tỷ lệ: Năm 2024 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%; năm 2025 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%; năm 2026 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2024, Hà Nội có 10.565 biên chế công chức hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.