Giáo dục

Cha mẹ học sinh được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Thống Nhất 21/10/2023 - 11:24

Mỗi nhà trường sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Thành viên của hội đồng có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Khi được ban hành, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26-8-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

hs-chon-sach.jpg
Học sinh Hà Nội tham quan gian trưng bày sách giáo khoa.

Ba nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại dự thảo gồm: Thứ nhất, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông; thứ hai, mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 sách giáo khoa; thứ ba, việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Dự thảo nêu 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ chuyên môn; đại diện giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong khi đó, quy định hiện hành (tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT) là hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành phố thành lập, giúp UBND cấp tỉnh lựa chọn sách giáo khoa. Thành viên của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quy định hiện hành cũng không có đại diện cha mẹ học sinh.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông do sở giáo dục và đào tạo trình, UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương trước ngày 30-4 hằng năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cha mẹ học sinh được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.