Chính trị

Thông qua 4 nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Nội

Vũ Thủy 08/12/2023 - 11:39

Sáng 8-12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo đó, với Đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, phạm vi giám sát là việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước của thành phố từ ngày 1-1-2021 đến ngày 30-12-2023.

Đối tượng giám sát là UBND thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã. Nội dung giám sát về đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện, thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội; thời điểm giám sát quý III-2024.

Đối với Đoàn giám việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Đối tượng giám sát gồm: UBND thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố.

Nội dung giám sát sẽ xem xét, đánh giá về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị đối với các cơ quan liên quan nhằm tập trung lãnh đạo và triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của HĐND thành phố; thời điểm giám sát dự kiến quý III-2024.

Về Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội, HĐND thành phố thống nhất nội dung Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 4-12-2023 của HĐND thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND thành phố tại báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 4-12-2023; đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Chủ động giao các cơ quan chuyên môn rà soát, báo cáo các cơ quan bộ, ngành, Chính phủ xem xét, giải quyết và đề xuất với Quốc hội xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương theo những nội dung Đoàn Giám sát đã nêu để làm cơ sở triển khai.

Đồng thời, đề nghị giao nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm với các dự án lớn, quan trọng dự kiến triển khai trong giai đoạn trung hạn 2026-2030 để đảm bảo công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng, kịp tiến độ yêu cầu...

Về nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND thành phố tán thành với Báo cáo số 24 ngày 4-12-2023 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết, đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp.

Chỉ đạo rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri để đánh giá, phân loại kết quả giải quyết cụ thể để giải quyết dứt điểm theo Nghị quyết số 34, Nghị quyết số 31, Nghị quyết số 19 của HĐND thành phố. Chỉ đạo các sở, ngành thành phố nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu cho UBND thành phố trong công tác trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo các kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời và giải quyết đầy đủ, kịp thời...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông qua 4 nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.