Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nhật Anh 20/06/2024 21:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 02 năm 2024 (gói 1) (NK02.1/2024)

NOTICE OF BIDDER SELECTION RESULT

Package: Import of coal for the second time in 2024 (package 1) (NK02.1/2024).

Kính gửi/To: TGS Consortium.

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-TMB ngày 20/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 02 năm 2024 (gói 1) (NK02.1/2024);

Pursuant to Decision No. 1764/QĐ-TMB dated 20th June 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the approval of Bidder selection result for the package: Import of coal for the second time in 2024 (package 1) (NK02.1/2024);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo tới các nhà thầu về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company are pleased to inform the Bidders about the result of Bidder selection for the above package as follows:

I. Nhà thầu trúng thầu:

I. Selected Bidder:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh TGS.

1. Name of the selected Bidder: TGS Consortium.

2. Giá trúng thầu:

2. Winning price:

- Đơn giá trúng thầu: 97,88 USD/tấn cơ sở nhiệt năng tịnh (cơ sở nhận) 4.800 kcal/kg, DPU Cảng Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam (Incoterms 2020), trong đó:

+ Đơn giá cơ sở đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Cửa khẩu quốc tế La Lay, Việt Nam): 85,88 USD/tấn;

+ Cước vận chuyển và phí dỡ hàng phát sinh tại Việt Nam: 12,00 USD/tấn.

- Winning unit price: 97.88 USD/MT basis Net calorific value (ARB) 4,800 kcal/kg, DPU Hon La port, Quang Binh, Vietnam (Incoterms 2020), in which:

+ Base Unit Price up to the first import border gate (La Lay International border gate, Vietnam): 85.88 USD/MT;

+ Freight and discharging cost incurred in Vietnam: 12.00 USD/MT.

Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ các loại chi phí phát sinh đến cửa khẩu nhập đầu tiên (Cửa khẩu quốc tế La Lay, Việt Nam), trên đường vận chuyển tới địa điểm giao hàng và dỡ hàng xuống kho của Bên mời thầu (bao gồm cả phí kiểm dịch, phí hạ tầng, nếu có), trừ các loại thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu.

The above base unit price includes all costs incurred up to the first import border gate (La Lay International border gate, Vietnam), on the way to the place of delivery and during the discharge of the goods at the Procuring Entity's stockyard (including quarantine fees and infrastructure fees, if any), except for the customs duties levied on imported goods.

- Khối lượng trúng thầu: 200.000 tấn.

- Quantity: 200,000 MT.

- Tổng giá trúng thầu (đã bao gồm chi phí dự phòng 15%): 22.512.400,00 USD.

- Total price (including the cost contingency 15%): 22,512,400.00 USD.

Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, năm trăm mười hai nghìn, bốn trăm đô la Mỹ.

In words: Twenty-two million five hundred twelve thousand four hundred US dollars.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

3. Type of contract: Contract based on fixed unit price.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết 15-8-2024.

4. Contract Duration: From the signing date of the contract to the end of 15th August 2024.

II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

II. List of unselected Bidders and the reasons for not being selected:

Không có.

None.

Trân trọng thông báo/Respectfully announce!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.