Thông báo

Thông báo hủy thầu

18/09/2023 16:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2023 (gói 2) (NK11.2/2023).

Notice of cancellation

Package: Import of coal for the eleventh time in 2023 (package 2) (NK11.2/2023).

Kính gửi /To: HMS Bergbau AG

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-TMB ngày 18-9-2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc hủy gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2023 (gói 2) (NK11.2/2023);

Pursuant to Decision No. 1998/QĐ-TMB dated 18th September 2023 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the cancellation of the Package: Import of coal for the eleventh time in 2023 (package 2) (NK11.2/2023);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo về việc hủy gói thầu, chi tiết như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company announce to cancel the Package, detailed as follows:

- Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2023 (gói 2) (NK11.2/2023).

- Package: Import of coal for the eleventh time in 2023 (package 2) (NK11.2/2023).

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (TMB).

-Procuring Entity: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

- Lý do hủy gói thầu: Báo giá của nhà thầu tham dự không đáp ứng được các yêu cầu của Bản yêu cầu báo giá của gói thầu.

- Reason for cancellation: The Quotation submitted by the Bidder did not meet the requirements of Request for Quotation of the Package.

Trân trọng thông báo!

Sincerely announce!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông báo hủy thầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.