Thông báo

Thông báo gia hạn gói thầu

Tiến Khoa 03/05/2024 17:30

Thông báo số 01SD-NK02.1/2024 về việc: Gia hạn thời hạn nộp báo giá và sửa đổi một số nội dung của Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Nhập khẩu than đợt 2 năm 2024 (gói 1) (NK02.1/2024).

NOTICE NO. 01SD-NK02.1/2024 Re: Extending the submission deadline of Quotation and amending contents in Request for Quotation of the Package: Import of coal for the second time in 2024 (package 1) (NK02.1/2024).

Tiếp theo thông báo mời báo giá ngày 19-4-2024, Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (bên mời thầu) thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá cho gói thầu và sửa đổi một số nội dung có liên quan của Bản yêu cầu báo giá (Bản YCBG) như sau:

Following our Invitation for Quotation on 19th April 2024, we, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company (Procuring Entity) announce extension of the Package’s Quotationsubmission deadline and amendment of related contents in the Request for Quotation (RFQ), detailed as follows:

I. Gia hạn thời hạn nộp báo giá như sau:

I. Extending the submission deadline of Quotation:

Thời điểm đóng thầu (thời điểm hết hạn nộp báo giá) là lúc 14h00 (giờ Hà Nội) ngày 9-5-2024.

The bid closing time (the submission deadline of the Quotation) is 14:00 (Hanoi Time) on 9th May 2024.

II. Sửa đổi một số nội dung trong Chương I của Bản YCBG như sau:

II. Amending contents in Chapter I of RFQ:

1. Sửa đổi một phần mục 2.11. Thời điểm đóng thầu/ Amending a part of Section 2.11. Bid closing time:

“The bid closing time (the submission deadline of the Quotation) is 14:00 (Hanoi Time) on 3rd May 2024.

Thời điểm đóng thầu (thời điểm hết hạn nộp báo giá) là lúc 14h00 (giờ Hà Nội) ngày 3-5-2024".

sẽ được sửa đổi thành:

shall be amended as:

“The bid closing time (the submission deadline of the Quotation) is 14:00 (Hanoi Time) on 9th May 2024.

Thời điểm đóng thầu (thời điểm hết hạn nộp báo giá) là lúc 14h00 (giờ Hà Nội) ngày 9-5-2024".

2. Sửa đổi tiểu mục 1, mục 2.16. Mở báo giá/ Amending subsection 1 of Section 2.16. Opening of Quotation:

The Procuring Entity shall open all Quotations submitted in correct format and submitted before the bid closing time (except for the Quotations that the Bidder requests to withdraw, the Quotations for which are substituted by the Bidder before the bid closing time) at the following time and place:

Bên mời thầu sẽ mở tất cả các báo giá đúng quy cách và được nộp trước thời điểm đóng thầu (ngoại trừ các báo giá mà nhà thầu yêu cầu rút, các báo giá đã được nhà thầu thay thế trước thời điểm đóng thầu) vào thời gian và địa điểm như sau:

Time: 14:10 (Hanoi Time) on 9th May 2024.

Thời gian: 14h10 (giờ Hà Nội) ngày 9-5-2024.

Place: Head office of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company, at: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin tại: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Các nội dung khác của Bản YCBG gói thầu nhập khẩu than đợt 2 năm 2024 (gói 1) (NK02.1/2024) phát hành ngày 19-4-2024, ban hành kèm theo quyết định số 1123/QĐ-TMB ngày 19-4-2024 của bên mời thầu được giữ nguyên không thay đổi.

III. Other contents in RFQ of the package Import of coal for the second time in 2024 (package 1) (NK02.1/2024) issued on 19th April 2024 together with Decision No. 1123/QĐ-TMB dated 19th April 2024 of the Procuring Entity remain unchanged.

Trân trọng/Regards!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông báo gia hạn gói thầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.