Thông báo

THÔNG BÁO

30/01/2024 17:30

Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đề xuất và sửa đổi một số nội dung của Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Nhập khẩu than theo điều kiện DPU đợt 1 năm 2024 (NK.DPU01/2024).

NOTICE

of Extending the deadline for submitting Offer and amending contents in Request for Offer ofthe Package:Import of coal under DPU term for the first time in 2024 (NK.DPU01/2024).

Tiếp theo Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ngày 18-1-2024, Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đề xuất (HSĐX) cho gói thầu và sửa đổi một số nội dung có liên quan của Hồ sơ yêu cầu (HSYC) như sau:

Following our Notice of Competitive Offer on 18th, January 2024, we, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company (Northern Coal) announce to extend the Deadline for submitting Offer for the Package and amend related contents in the Request for Offer (RFO), detailed as follows:

I. Gia hạn thời gian nộp HSĐX như sau:

I. Extending the deadline for submitting Offer:

Thời gian và địa điểm nộp HSĐX: Trước 14h00 ngày 6-2-2024 tại Văn phòng TMB.

Time and place for submitting Offer: Before 14:00,6th February 2024 at Offeree’s office.

II. Sửa đổi một số nội dung trong Chương I của HSYC như sau:

II. Amending contents in Chapter I of RFO:

(i) Sửa đổi tiểu mục 1, Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC/Amending subsection 1, Section 4. Clarification and Amendment of RFO

Làm rõ HSYC

Clarification of RFO

Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời thầu muộn nhất vào 1-2-2024.

For clarification of RFO, Offerors may request in writingby 1st February 2024 at the latest.

(ii) Sửa đổi Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX/Amending Section 8. Validity period of the OFFER

Thời gian có hiệu lực của HSĐX là 20 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu 6-2-2024.

The validity period of the OFFER shall be 20 days from the offer closing date of 6th February 2024.

(iii) Sửa đổi tiểu mục 1, Mục 11. Nộp, rút, thay thế và sửa đổi HSĐX/Amending subsection 1, Section 11. Submission, Withdrawal, Substitution and Modification of OFFER

Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSĐX theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu là 14h00 (giờ Hà Nội) ngày 6-2-2024.

The Offeror can submit the OFFER by hand or by post to the address of the Offeree, but the OFFER must be obtained by the Offeree before the offer closing time of 14:00 (Hanoi time), 6th February 2024.

(iv) Sửa đổi Mục 12. Mở thầu/Amending Section 12. Offer Opening

Bên mời thầu tiến hành mở công khai HSĐX của các nhà thầu vào 14h10 (giờ Hà Nội) ngày 6-2-2024 tại:

The Offeree shall publicly open the OFFERs at 14:10 (Hanoi time), 6th February 2024 at the following address:

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự chào hàng.

The offer opening shall be conducted regardless of the presence or absence of any Offeror’s representative.

Các nội dung khác của HSYC gói thầu Nhập khẩu than theo điều kiện DPU đợt 1 năm 2024 (NK.DPU01/2024) phát hành ngày 23-1-2024, ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-TMB ngày 18-1-2024 của TMB được giữ nguyên không thay đổi.

Other contents in RFO of the package Import of coal under DPU term for the first time in 2024 (NK.DPU01/2024) issued on 23rd January 2024 together with Decision No. 189/QĐ-TMB dated 18th January 2024 of Northern Coal remain unchanged.

III. Chỉ dẫn đối với các nhà thầu đã nộp HSĐX:

III. Instruction to Offerors that have submitted OFFER:

Nhà thầu đã nộp HSĐX có thể nhận lại HSĐX để sửa đổi hoặc nộp HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế cho HSĐX đã nộp. Trường hợp nhà thầu nộp HSĐX thay thế mà chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSĐX ban đầu thì Bên mời thầu quản lý HSĐX đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật” cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà cung cấp. Quy cách của HSĐX sửa đổi, HSĐX thay thế phải tuân theo quy định tại Mục 10, Chương I của HSYC.

The Offeror that has submitted its OFFER can take back its OFFER to modify or submit modified OFFER, substitute OFFER. In case the Offeror submits a substitute OFFER but has not received back or does not receive back initial OFFER, the Offeree shall manage such OFFER under the “confidential” dossier management regime until the Offeror selection result is publicized. Format of modified OFFER, substitute OFFER must comply with Section 10 in Chapter I of RFO.

Trân trọng/Regards!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.