Nghị quyết và Cuộc sống

Quy định số 144-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị: Tư duy đột phá trong chỉ đạo chiến lược về xây dựng Đảng

PGS.TS Trần Viết Lưu 21/05/2024 - 06:15

Ngày 9-5-2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TƯ về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144), gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.

Đây là một trong những văn kiện thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của Đảng...

yk.jpg
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần giữ chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Buổi sinh hoạt của Chi bộ quân sự phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Ảnh: Tiến Thành

Bước phát triển cao trong nhận thức và hành động

Văn kiện trên không đơn thuần là sự cập nhật quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, mà còn là sự phát triển, bổ sung và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của Đảng về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đây cũng sẽ là căn cứ chính trị để chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tình hình mới ở đây được hiểu là: Trước bối cảnh thế giới và trong nước đan xen thời cơ và thách thức, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải vươn tầm hơn nữa, vững tay lái, đưa con thuyền cách mạng bứt tốc ở chặng đường nước rút, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu thế kỷ của cách mạng Việt Nam vào giữa thế kỷ XXI.

Trong cuốn "Đường Kách mệnh" (xuất bản năm 1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt “Tư cách một người cách mệnh” lên hàng đầu, văn phong hết sức cô đọng, ngắn gọn, súc tích, thể hiện yêu cầu bắt buộc đối với người cách mạng. “Tư cách một người cách mệnh” không phủ nhận cái tôi trong cái chung mà là đặt lợi ích cá nhân lùi lại phía sau lợi ích cách mạng, biết hy sinh lợi ích riêng cho mục tiêu tối thượng của Đảng, của cách mạng là đấu tranh mang lại độc lập cho dân tộc, giành lại quyền sống cho đồng bào bị áp bức, làm cho nước nhà phồn vinh, làm cho nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng đã chỉ rõ: “Ðiều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Ðông Dương là cần phải có một đảng cộng sản có đường lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành”. Cương lĩnh năm 1991 tiếp tục khẳng định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”. Cương lĩnh năm 1991 được bổ sung và phát triển năm 2011 làm sâu sắc hơn sự xuyên suốt quan điểm coi vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của Đảng thuộc về tính liêm khiết, phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên: “Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên”.

Các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng (nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII), các quy định có tính nguyên tắc chính trị về rèn luyện, bảo vệ tư cách đạo đức cán bộ, đảng viên đều toát lên giá trị cốt lõi là làm cho Đảng ta giữ mãi được sức hút chính trị bởi đạo đức cao đẹp của người cộng sản...

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng đã và đang tiến hành càng chứng tỏ Đảng ta không sợ khuyết điểm, không che giấu, bao biện khuyết điểm mà luôn thực lòng quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để không ngừng hoàn thiện bản thân đảng viên, làm lành mạnh tổ chức chính trị ở ngôi vị lãnh đạo tối cao cách mạng Việt Nam.

Thông điệp tới từng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Cho đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cao nhất là Điều lệ Đảng, tới quy định những điều đảng viên không được làm; quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên... Các văn bản đó đều nhất quán tính cương quyết cách mạng của Đảng, tuyệt đối giữ sự trung thành với cách mạng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, việc bồi đắp đạo đức cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Quy định 144 của Bộ Chính trị được ban hành vào thời điểm này gửi thông điệp tới hơn 5,3 triệu đảng viên và gần 52 nghìn tổ chức cơ sở Đảng một sự cảnh tỉnh: Nếu như ai đó không còn sự trong sáng cách mạng thì không nên đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Điều này càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn khi mà Đảng đúc rút kinh nghiệm qua 94 năm lãnh đạo cách mạng nước nhà, nhất là gần 40 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới có tính lịch sử. Đó là, nếu như không siết chặt kỷ cương từ trong nhận thức và hành động thì uy tín của Đảng sẽ mai một, không còn được lòng dân tin yêu nữa, lúc đó khó tránh khỏi “cơ đồ đắm biển sâu”. Bài học cay đắng, đau xót của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu hơn 30 năm trước cho đến nay vẫn còn nóng bỏng...

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới là lẽ tự nhiên, trong đó phản ánh quy luật sinh tồn của một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, lấy đạo đức làm cái gốc, lấy trí tuệ làm đòn bẩy sức mạnh tự lực, tự cường để chế ngự thiên nhiên và cải biến xã hội, lấy muôn dân làm đối tượng phụng sự. Tín nhiệm và thanh danh đều phải dựa vào sự hài lòng của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước, sự khâm phục của bạn bè thế giới. Khát vọng dân tộc có thành hiện thực hay không, trước hết phải dựa vào sức mạnh ý chí tự lực, tự cường từ mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó truyền cảm hứng cách mạng, lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến:
Sẵn sàng đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung

yk1.jpg

Quy định số 144-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã dành Điều 2 để nêu rõ về bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Trong đó nhấn mạnh việc mỗi cán bộ, đảng viên cần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.

Đây là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội được Trung ương tin tưởng và giao thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, thậm chí chưa có tiền lệ. Việc cụ thể hóa các quy định về chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên không chỉ góp phần khuyến khích, động viên mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách mà còn sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó của địa phương, đơn vị, qua đó, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn:
Nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

yk2.jpg

Thực tiễn đã chứng minh, dù ở giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta cũng luôn đặc biệt quan tâm, coi trọng việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quy định số 144-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị với 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng được ban hành trong thời điểm hiện tại đã đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trong giai đoạn hiện nay.

Để Quy định số 144-QĐ/TƯ đi vào cuộc sống, quận Hoàn Kiếm sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, để “thấm sâu” và “lan tỏa”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự chuyển biến thành những hành động, việc làm cụ thể vì lợi ích chung. Trong quá trình thực hiện, sẽ gắn với triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, qua đó, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”…

Bí thư Đảng ủy phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) Nguyễn Minh Tâm:
Là dịp để tự sửa mình, hoàn thiện mình mỗi ngày

yk3.jpg

Tôi quan tâm đến Điều 4 trong Quy định số 144-QĐ/TƯ liên quan đến vấn đề đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Là một đảng viên và Bí thư Đảng ủy, tôi luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm...

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TƯ vào dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), các cán bộ, đảng viên đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần soi chiếu vào các nội dung của Quy định số 144-QĐ/TƯ để tự sửa mình, hoàn thiện mình mỗi ngày. Trong đó, gắn việc học tập với không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo và hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Khánh Ly - Phạm Hiệp ghi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định số 144-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị: Tư duy đột phá trong chỉ đạo chiến lược về xây dựng Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.