Xã hội

Hà Nội ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

Hiền Chi 30/05/2024 06:23

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND (ngày 28-5-2024) về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8-6-2024, thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16-1-2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Theo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, nguyên tắc xét tặng bảo đảm công khai, công bằng, chính xác và kịp thời. Cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý cá nhân thực hiện xét, đề nghị UBND thành phố xét, tặng thưởng. UBND thành phố xét, tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” không quá 10 cá nhân trong 1 năm. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” một lần; không áp dụng hình thức truy tặng.

Cá nhân được đề nghị khen thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” phải có tỷ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện trong biên bản họp bình xét). Thủ trưởng sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các tổ chức có liên quan; cá nhân được đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố, gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung có liên quan. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ khen thưởng, gồm: Hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trình các cấp khen thưởng.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” phải đạt các tiêu chuẩn sau: Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, tiêu biểu dẫn đầu một trong các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo, là gương sáng để mọi người học tập, noi theo; tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công vô tư; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về quy trình xét tặng, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố xét, đề nghị UBND thành phố xét, tặng thưởng.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố): Rà soát, thẩm định hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu thấy cần thiết), tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xem xét; tổng hợp tham mưu báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố cho ý kiến thông qua; trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt các cá nhân dự kiến tặng thưởng; thực hiện công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên các báo, đài, phương tiện thông tin, tuyên truyền và các cơ quan báo chí thành phố để lấy ý kiến nhân dân (trong thời hạn 7 ngày làm việc); tổng hợp trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Thành phố tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) hằng năm.