Xã hội

Quận Thanh Xuân rà soát, triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Vũ Thủy 22/05/2024 20:30

Ngày 22-5, Ban Chỉ đạo công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ quận Thanh Xuân (Ban Chỉ đạo của quận) tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thực hiện “Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận. Đồng chí Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo của quận chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của thành phố và Ban Chỉ đạo của quận, các đơn vị liên quan đã tổ chức khảo sát, thống kê các khu chung cư cũ trên địa bàn, đồng thời trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các nhà chung cư cũ trên địa bàn quận.

dung.jpg
Chủ tịch UBND quận THanh Xuân Võ Đăng Dũng chủ trì hội nghị.

Cùng với đó, quận phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội tổ chức kiểm định 44 nhà chung cư (đợt 1), hiện tại 19 nhà đã có kết quả kiểm định. Kết quả trên cũng đã được Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua báo cáo kết quả kiệm định các khu chung cư cũ trên địa bàn quận (đợt 1). Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo của quận cũng trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua 20 chung cư cũ, tiếp tục thực hiện kiểm định các chung cư còn lại hoàn thành trước ngày 1-6-2024 (đợt 2); đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, kiểm định và đánh giá chất lượng hiện trạng các khu chung cư cũ (đợt 3).

Ngoài ra, quận đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận Thanh Xuân (giai đoạn 1); đã trình và được UBND thành phố tạm cấp kinh phí thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Quận tiếp tục hướng dẫn công tác bảo trì, cải tạo chất lượng nhà chung cư cũ trên địa bàn quận, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại các chung cư cũ trên địa bàn quận.

Trong quá trình triển khai, có một số vướng mắc, khó khăn, quận Thanh Xuân đã chủ động báo cáo các sở, ngành, UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo của quận yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo 11 phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ sở hữu, chủ sử dụng chung cư, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ... để người dân trên địa bàn biết, phối hợp thực hiện. Ban Chỉ đạo của quận giao phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai và bám sát hướng dẫn của các sở, ngành để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận đảm bảo yêu cầu, tiến độ của thành phố đề ra.