Chính trị

Hà Nội: Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Đình Hiệp 01/03/2024 17:35

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

cuoc-thi-2(1).jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi cũng nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Đồng thời, cuộc thi sẽ nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Kế hoạch nêu rõ, công tác chuẩn bị, tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành bài bản, chu đáo; đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; công tác thẩm định, đánh giá tác phẩm dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.

Cơ quan chủ trì, thường trực cuộc thi là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố. Cơ quan phối hợp là Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31-5-2024 (tính theo dấu bưu điện).

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp thành phố dự kiến được tổ chức vào tháng 8-2024 nhân dịp sơ kết 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (toàn văn kế hoạch tại đây cuoc-thi-chinh-luan.pdf).