Nhân sự

Xây dựng nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị

Dương Linh 08/12/2023 - 08:50

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2027.

Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ Đoàn, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp.

Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn cấp trên giao phó, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ Đoàn, Đội theo chức danh. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

doanthanhnien.jpg
Các cán bộ Đoàn tham gia lớp bồi dưỡng năm 2023.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và thực hiện kế hoạch trên địa bàn Thủ đô. Hằng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch liên tịch mở các lớp bồi dưỡng công tác Đội; lập dự toán kinh phí bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội tại Trường Lê Duẩn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí.

UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, yêu cầu và đạt hiệu quả cao.