Cải cách hành chính

Hà Nội: Đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hiền Thu 21/11/2023 - 18:23

Ngày 21-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3950/UBND - KSTTHC về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Công văn nêu rõ, Thực hiện văn bản số 8815/VPCP-KSTT ngày 10-11-2023 của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật, công khai và rà soát thủ tục hành chính nội bộ trên Hệ thống thông tin; văn bản số 100/TCTCCTTHC ngày 14-11-2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã giao tại văn bản số 3411/UBND KSTTHC ngày 13-10-2023 của UBND thành phố về việc thực hiện phương án ủy quyền thủ tục hành chính; chủ động rà soát, tham mưu việc phân cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền, bảo đảm việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính phù hợp, khả thi, hiệu quả, nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ngành, đơn vị triển khai hoàn thành các nội dung yêu cầu và tiến độ thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24-4-2023 ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội và văn bản số 1444/UBND-KSTTHC ngày 17-5-2023 của UBND thành phố, bảo đảm số lượng thủ tục hành chính có phương án đơn giản hóa đạt tối thiểu 20% trên tổng số thủ tục hành chính được giao rà soát theo kế hoạch.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại văn bản số 3279/UBND KSTTHC ngày 6-10-2023 của UBND thành phố về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28-10-2022 của UBND thành phố. Các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản các đơn vị đã tham mưu cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao để thực hiện việc tham mưu Chủ tịch UBND thành phố công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, hoàn thành trong tháng 11-2023. Đồng thời, phát huy vai trò chủ trì rà soát trong việc tham mưu Chủ tịch UBND thành phố công bố thủ tục hành chính, cũng như vai trò phối hợp khi là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ.

Đặc biệt là khẩn trương tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 30-11-2023; nghiên cứu tài liệu hướng dẫn; tổ chức việc cập nhật thường xuyên, công khai thủ tục hành chính nội bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố: Văn bản số 3411/UBND-KSTTHC ngày 13-10-2023 của UBND thành phố về việc thực hiện phương án ủy quyền thủ tục hành chính; văn bản số 3279/UBND-KSTTHC ngày 6-10-2023 của UBND thành phố về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28-10-2022 của UBND thành phố...