Khuyến khích thuê dịch vụ kỹ thuật giám sát an toàn thông tin mạng

Xe++ - Ngày đăng : 10:06, 22/10/2019

(HNMO) - Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các cấp, ngành, đơn vị hướng dẫn, xây dựng, triển khai các quy định trong việc giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử theo hướng dẫn và các quy định của các bộ, ngành; cập nhật, bổ sung quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. 

UBND thành phố lưu ý việc tổ chức thu thập, lưu trữ, phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống chia sẻ, cảnh báo nguy cơ, sự cố tình hình an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử thành phố. 

Các cấp, ngành, đơn vị bố trí nhân sự, thuê chuyên gia an toàn thông tin mạng để đảm bảo tính liên tục các hoạt động giám sát an toàn mạng 24h/7 ngày đối với các hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin đạt cấp độ 3 trở lên; theo dõi, phân tích, xác minh và kịp thời cảnh báo dấu hiệu tấn công, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan đến các hệ thống thông tin của chính phủ điện tử thành phố; phối hợp cơ quan điều phối quốc gia để ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong trường hợp vượt khả năng tự ứng cứu, bảo vệ hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của thành phố. 

Việc kiểm tra, đánh giá, giám sát mức độ an toàn thông tin đối với các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội được thực hiện định kỳ 6 tháng và hằng năm.

Thành phố khuyến khích thuê dịch vụ kỹ thuật và nhân sự trong triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử thành phố.

Bảo Hân