Xây & Chống

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

Bình Yên 25/03/2024 - 06:16

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng (ngày 13-3), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã đề cập đến rất nhiều nội dung, trong đó nêu bật vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự.

Việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải bảo đảm các yêu cầu, tiêu chuẩn; tựu trung lại phải lựa chọn người vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc, bởi chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao đạo đức của người cán bộ cách mạng, với những yêu cầu: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân…”. Những phẩm chất của đạo đức cách mạng, đó là cần “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng”, “đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”… Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Quán triệt và thực hiện lời Bác dạy, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo, tiến hành nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Đại hội XIII của Đảng xác định, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, “cái gốc” để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức chính là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương sáng trước quần chúng… Chính nhân cách, đạo đức, trí tuệ, sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là minh chứng thuyết phục nhất đối với nhân dân về năng lực lãnh đạo của Đảng.

Nhìn lại gần 27 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII (Nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 18-6-1997) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu. Chính sự lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh… Đáng nói, một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.

2. Nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của nhân dân và cũng là cơ sở quan trọng để tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự. Từ ý nghĩa vô cùng quan trọng này, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác nhân sự cần được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, khách quan trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự, với tinh thần đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nhân sự khóa XIV phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động…; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu; có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có năng lực lãnh đạo… Tựu trung lại, người cán bộ phải có đạo đức cách mạng, vừa “hồng” vừa “chuyên”, trong đó đức là gốc, bởi chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Từ quan điểm xuyên suốt như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn…

“Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Thông qua công tác nhân sự được triển khai một cách bài bản, khoa học, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Đại hội XIV tới đây sẽ xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề, đó là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.